MAGYAR POLITIKAI LEXIKON

(Politikai Magyarország)

1. kötet. (1914-1929)

A LEXIKON BETŰRENDES MUTATÓJA
Q

2. kötet. (1929-1935)


A közelmúlt nagy eseményei: a világháború, a forradalmak, az ország megcsonkítása s az ezer sebből vérző csonkaország élet-halál küzdelme a talpraállásért, a megerősödésért, az életért: az Igazságért, melynek végül is győzedelmeskednie kell elkerülhetetlenül belehullámzanak a mai politikai életbe és befolyásolják, irányítják mindnyájunk sorsát. Ezért akartuk feljegyezni az utókor számára azoknak a férfiaknak szereplését, akik a nagy megpróbáltatások idején részesei, mozgatói vagy vezetői voltak az országos politikának, melynek jobbra, vagy balra fordulása oly sokszor forrása a nemzet életében később bekövetkező sorsdöntő eseményeknek. Nem törekedtünk arra, hogy bírálatot mondjunk, mert ez az eljövendő korok történetíróinak lesz feladata. A mi célunk az volt, hogy az emberileg lehetséges legszigorúbb tárgyilagossággal és elfogulatlansággal, minden pártpolitikai szempontot kiküszöbölve, írjuk meg a magyar politikusok életrajzát.
Súlyos és felelősségteljes munkánk .elé ezer meg ezer akadály tornyosult. A legelső és legnagyobb: Trianon. Mert sokan vannak az elmúlt másfél évtized politikusai között olyanok, akik nem élnek Csonka-Magyarország területén, hanem az elszakított részeken küzdenek az elnyomott magyarság jogaiért, ők érthető okokból kerülnek minden olyan szereplést, amelyet az utódállamokban esetleg kifogás tárgyává tehetnek. De tiszteletben kellett tartanunk azoknak az óhaját is, akik minden közszerepléstől visszavonulva élnek magányukban s ma már semmiféle formában sem akarnak jelentkezni a nyilvánosság előtt.
Munkánk összeállításánál legnagyobbrészben közvetlenül beszerzett adatokat, önéletrajzokat használtunk fel, de ezenkívül forrásul szolgáltak az országgyűlés két házának hivatalos kiadványai, a régebben megjelent lexikonok és almanachok, a különféle katonai és egyházi sematizmusok és végül a napilapok tudósításai. Az adatgyűjtés nehéz munkájában többen támogattak bennünket jóakaratú tanácsokkal és útbaigazításokkal. Különösen értékes adatokat kaptunk Bagyó János, Heffler István, Kun Andor, Lengyel László és Vidor Gyula politikai szerkesztőktől. Fogadják valamennyien szíves támogatásukért hálás köszönetemet. Budapest, 1929 szeptember hó.


A SZERKESZTŐ.

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra