ÁLLAMELMÉLETKik tették tönkre Magyarországot? Visszavándorló magyar véreink felvilágosítására és a hazatérő hadifoglyok tájékoztatására. Bp. 1920.Melyik párthoz tartozzunk s milyen képviselőt válasszunk? Bp. 1875.Választójog. Tanulmányok. (Tisza István, Réz Mihály, Méhely Kálmán)

   

Válságban van-e a parlamentarizmus? Az interparlamentáris unió magyar csoportjának ankétje. Bp. 1930.
Werbőczy István. Kolozsvár. 1941.Ajtay GáborAjtay József

  Altenburger Gyula (1866-1945)

Levelek a magyar nemzethez. Bp. 1918.

Magyar politika a háború után. Bp. 1926.

   
Andrássy Gyula id. (1823-1890)
 

Beszédei 1. 1847-1868. Bp. 1891.

 

Beszédei 2. 1869-1871. Bp. 1893.

   
  Andrássy Gyula (1890-1929)
 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 1. Bp. 1901.

 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 2. Bp. 1905.

 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 3. Bp. 1911.

 

Az 1867-iki kiegyezésről. Bp 1896.

Apponyi Albert (1846-1933)
   
 

Gróf Apponyi Albert hét előadása a magyar alkotmány fejlődéséről. Bp. 1923.

   
 

Beszédei 1. 1872-1890. Bp. 1896.

 

Beszédei 2. 1890-1895. Bp. 1896.


Hungarian foreign policy. London-New-York-Budapest. Bp. 1921.Asbóth János (1845-1911)Balla Antal
A liberalizmus történelme. Bp. 1926.Ballai Károly
Barcza Kálmán

Az ellenzék. Bp. 1878.


  Barcsai Károly (1877-1944)

A magyar nemzet történelmének, alkotmányának és az állampolgári ismereteknek tanítása. Győr. 1930.
Bárdossy LászlóBeksics Gusztáv (1847-1906)


A democratia. Bp. 1881.
A dualismus. Története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. Bp. 1892.

   
 

A dualisztikus monarchia. Sepsiszentgyörgy. 1895.

   

A magyar faj terjeszkedése és a nemzeti konszolidációnk. Bp. 1883.

   

A magyar nemzet függetlensége. Bp. 1893.
A magyar politika új alapjai. Bp. 1899.

A nemzeti politika programja Erdélyben és a Székelyföldön. Bp. 1896.
A román kérdés a fajok harcza. Bp. 1895.

   
 

A szabadelvű párt története. Bp. 1897.   

Ködös problémák. Bp. 1904.

   

Legújabb politikai divat. Bp. 1894.

   
 

Magyarország jövője az újabb nemzeti elhelyezkedés alapján. Bp. 1900.

   
 

Magyarosodás és magyarosítás. Bp. 1893.

   

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Bp. 1905.

   

Beöthy Leó (1839-1886)


A társadalmi fejlődés kezedetei. I. Bp. 1882.


A társadalmi fejlődés kezedetei. II. Bp. 1882.Nemzetlét. Bp. 1876.
Bernát István (1854-1942)
Az általános választójog eredményei. Bp. 1912.
Berecz SándorBethlen István (1874-1946)

Bibó István (1877-1935)  Bokor József
A szabadság némely korlátairól. Sárospatak. 1884.
   
 
A társadalom befolyása az államra. Bp. 1886.Bosko Lajos (1833-1884)
Burián István (1851-1922)
Chászár András


A magyar nemzethez. Nagy-Szombat. 1806.Concha Győző (1846-1933)

   
 

Az államhatalmak megoszlásának elvei. Bp. 1892.

   
Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika. Bp. 1908.Hatvan év tudományos mozgalmai között.  Összegyűjtött értekezései és bírálatai. I. Bp. 1928.


Hatvan év tudományos mozgalmai között.  Összegyűjtött értekezései és bírálatai. II. Bp. 1928.


Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. Bp. 1888.
Politika 1. Alkotmánytan. Bp. 1905.

Politika 2. Közigazgatástan. Bp. 1905.Újkori alkotmányok. Bp. 1884.Coudenhove-Kalergi, R. N.
   

Croce, Benedetto
 

A politika elemei.  Bp. 1925.

   
Történelem és szabadság. Bp. 1940.
   
  Csekey István
   

A szovjet államszemlélete. Szeged. 1932.
Csetényi József
Csiky Kálmán  Csorba Ferenc

Obstructió és cloture. Bp. 1891

 
  Deák Ferenc (1803-1876)

Deák Ferenc műveiből. Bp. 1934.

   
Dessewffy Emil (1812-1866)
 

Parlagi eszmék, igénytelen nézetek, szerénytelen tervek a' függő kérdések 's az országgyűlése körül. Pest. 1843.

  Deutsch Gerson

A Tisza-cabinet és nyomoraink növekedése. Bp. 1877.  Dajka Endre

A magyar vidéki rendőrségek szervezete és adminisztrációja. Nagyvárag. 1916.

A rend a háború után. Nagyvárad. 1918.
Dékány István


  Dénes József

Választójog és nemzetiségi kérdés. Elvesztjük-e Erdélyt? Bp. 1918.
Dudek János (1858-1916)Dvorcsák Győző
Edvi Illés Károly
Egyed István
   
 

A mi alkotmányunk. Bp. 1943.

A parlamentarizmus sorsa. Bp. 1942.

      
 

Politikai nemzet népi nemzet. Bp. 1939.

   
  Elekes Dezső

Hazánk, népünk, szomszédaink. Az ezeréves, a trianoni és a megnagyobbodott Magyarország ismertetője. Bp. 1940.
Eötvös József (1813-1871)

A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. 1. Pest. 1870.

A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. 2. Pest. 1870.Magyarország különállása Németország egységének szempontjából. Pest. 1861.


Harc az alkotmányért. Bp. 1906.Erdélyi Arthúr

   
  Erdélyi László

Az ezeréves magyar alkotmány. Szeged. 1931.

Ötven historikus szentistváni emlékművei. Szeged. 1941.

   
Pázmány Péter a jog és igazság védelmében. Bp. 1922.Farkas Ödön (1851-1912)

A felsőház reformja. Bp. 1876.
Fejér György (1766-1851)
A politikai forradalmak okai néhány észrevételekkel. Buda. 1850.
   
  Ferdinandy Gejza (1864-1924)

A rendi elemek a magyar alkotmányban : székfoglaló értekezés. Bp. 1907.
Finkey Ferenc
Ferenczy Árpád (1877-1926)

Flachbarth Ernő  Fodor Ferenc
 

A szülőföld- és honismeret könyve. Bp. 1926.

Magyar föld, magyar nép, magyar sors. Bp. 1925.
Forgách Ágost (1813-1888)
Fraknói Vilmos  Gábor Gyula (1868-1938)

A kormányzói méltóság a magyar alkotmányjogban. Bp. 1932.

A Szent István-napi ünnep története. Bp. 1927.

   
  Glattfelder Gyula (1874-1943)
   
 

Szentek és hősök. Szeged. 1938.  Gorove István (1818-1881)
 
Nemzetiség. Jelenünk szempontjából. Pest. 1842.
   
  Gömöri Jenő Tamás

Vereinigte Katholische Staate von Europa. (Katheuropa). Bp. 1938.
Gratz Gusztáv


Grünwald Béla (1839-1891)


Közigazgatásunk és a szabadság. Bp. 1876.

   
  Haendel Vilmos (1837-1935)
 

A parlamentarizmus. Politikai tanulmány. Bp. 1903.
Halász Elemér (1874-1945)
Harsányi Pál (1808-1893)
Felfordított állami lét. Bp. 1877.Hubay Kálmán
Hütter Lipót  Iklódy-Szabó János
 

A jövő Magyarországa. Bp. 1916.
Illyefalvi Vitéz Géza (1871-1931)


Szerves társadalom és államszervezet. Bp. 1902.
Imrédy Béla
Jankovich MiklósJászi Oszkár
   

A nemzeti államok kialakulása. Bp. 1912.


  Joó Tibor


   
  Jordán Károly (1849-1927)

Az arányos választórendszerek bírálata. Bp. 1919.

   
  Kaas Albert

Az alkotmányfejlődés tényezői. Bp. 1926.

   
  Karafiáth Jenő

Magyarország újjászületéséért. Parlamenti felszólalások és ünnepi beszédek (1920-1930). Bp. 1930.


 
Kautz Gyula (1829-1909)   
  Kaveggia Béla

Munkásmozgalmak és államrendészet. Bp. 1912.

   
   
  Kállay Béni

Magyarország a kelet és a nyugot határán. Bp. 1883.

   
  Károlyi János (1875-1925)

Magyar nemzeti káté. Bp. 1922.
Kecskeméthy Aurél (1827-1877)  Kemenczy Gábor

Vissza az ősi alkotmányhoz. Bp. 1936.

   
  Kemény Gábor (1830-1894)

A baloldal politikája. Pest. 1868.

 

A nemzetek fejléséről. Kolozsvár. 1956.


 

Még néhány szó. Pest. 1860.

 

Néhány szó Eötvös Józsefhez. Pest. 1860.

 
  Keményfy K. Dániel

A modern keresztény politika érvényesülésének akadályai. Bp. 1905.

   
  Keserű Tibor

Személytelen ember, személytelen állam. Bp. 1932.

 

 

Agitátor élmények. Bp. 1928.

   

Politika oh! Bp. 1939.

   
  Kiszely Gyula

A magyar államkormányzás jövője 1. Bp. 1928.

 

A magyar államkormányzás jövője 2. Bp. 1928.

   
Kornis Gyula
   
Kossuth Ferenc (1841-1914)Kraszna József  Kristóffy József

Választójogi beszédek. Bp. 1911.

   
  Krivoss Árpád

Választójog, népesség, adóteher. Gazdaságpolitikai alapon készült választójogi tervezet. Bp. 1937.

   
  Kun József (1875-1942)

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei 1. Bp. 1930.

   

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei 2. Bp. 1933.

   

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei 3. Bp. 1937.

   

Gróf Tisza István képviselőházi beszédei 4. Bp. 1937.
Krisztics Sándor
Nemzet és állam. A keletkezés, fejlés, viszony szempontjából. Bp. 1914.


Politika. Bp. 1931.

Kuncz Ignác (1841-1903)
 

A nemzetállam tankönyve. Bp. 1902.
   
  Lányi Márton

A reformeszmék és a magyar alkotmány. Bp. 1940.
Lechnitzky Gyula

   
  Lipták László (1905-1945)
 

Egy veszedelmes nép. Bp. 1937.

   

Lukács György (szerk.)

   
Madarász József (1814-1915)

— — beszédei az 1865-7-iki országgyűlésen. Pest. 1868.

   

Emlékirataim 1831-1881. Pest. 1883.

   

   
 
A magyar közigazgatás gazdaságosságának és eredményességének biztosítása. Bp. 1931.
   
A magyar közigazgatás racionalizálása. Bp. 1930.
   
 
Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában. A magyar közigazgatás szervezete, működése és jogi rendje. Bp. 1942.
   
  Máriássy Béla (1824-1897)

A szabadelvűség múltja, jelene és jövője. Győr. 1906.
Meliórisz Béla
Menger, Anton
 
A jövő állama. Bp. 1908.Mihelics Vid

Az új szociális állam. Társadalompolitikai és gazdasági rendelkezések Európa legújabb alkotmányaiban. Bp. 1931.Mill, John Stuart
A képviseleti kormány. Pest. 1867.Mocsáry Lajos (1826-1916)
Molnár Kálmán (1875-1942)Nagy Ernő  Nagy József

A modern államelmélet reformirányai. Az új Magyarország. Bp. 1920.

   
  Návay Aladár (1864-1937)

Magyarország a jövőben. Bp. 1917.

   
  Oppenheimer, Franz
   
Az állam. Bp. 1912.Paál Jób
Palásthy Sándor (1842-1881)

Mi az igazság? Bp. 1878.PaulerTivadar (1816-1886)
   
  Párdányi Miklós
Államegység és nemzetiségi kérdés a politika rendszerében. Bp. 1944.
   
  Páris Frigyes (Humanus)

Gondolatok az emberi jólétről. Bp. 1911.
Pikler Gyula (1864-1937)


Az emberi egyesületek és különösen az állam keletkezése és fejlődése. Bp. 1905.
Pisztóry Mór (1841-1906)


Államismerettan. Pest. 1872.
Bevezetés az államtudományokba. Bp. 1874.

   
  Pogány József (1886-1938)
 

Mosolygó közigazgatás. Bp. 1934.Polner Ödön
   
  Polzovics Iván
 

A nemzeti szocializmus államfője. Bp. 1936.Pulszky Ágost (1846-1901)


A felekezetek szerepe az államéletben. Bp. 1891.
Rácz György  Rédei József

Új parlamantarizmus. Bp. 1913.
Réz Mihály (1878-1921)

A kiegyezésről. Bp. 1905.
   
  Rudnyánszky László (1861-1927)

Magyarország jelene és jövője. Időszerű problémák a gyakorlati élet és a közigazgatás különböző területeiről. Bp. 1918.

   
  Rusznák Rezső

A kormányformák értelme és tartalma. (Az alkotmányos felelős, a prezidenciális és a parlamentáris kormányforma. A parlamentarizmus "általános csődje".) Bp. 1928.
Salazar, Oliveira  Scotus Viator (Seton-Watson, Robert William)
 
Corruption and reform in Hungary. A study of electoral practise. Lonodon. 1907.Schwartz Gyula (1838-1900)


A két legutóbbi évtized államformatani irodalmának kritikai méltatásához. Bp. 1887.
Adalék a magyar állampolgári  társadalom egységes természetének elméletéhez. Bp. 1889.
Államintézményeink és a kor igényei. Bp. 1871.Simonyi Iván (1838-1904)


   
  Simontsits Elemér (1869-1937)
 

A titkos választójog szerepe és a felsőház reformja. Bp. 1932.

   

Stein Lajos

A társadalom : az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése. Bp. 1908.Szabó Gergely

Politika. Útmutatás a´ polgári társaság igazgatására. Buda. 1841.Szabó József

A szuverenitás. Nemzetközi jogi tanulmány. Szeged. 1936.
Szászhalmi József
Kommunista téboly. Vér és terror. Bp. 1928.


  Szatmári Mór (1858-1931)

Húsz esztendő parlamenti viharai. Bp. 1928.

   
  Szegedy Miklós (1884-1919)

Magyar holnapunk. Jegyzetek a háború utáni magyar politikáról, főképp a választói jogról, nemzetiségi kérdésről és a szociális- és birtokpolitikáról. Bp. 1917.
Szende Pál

Werbőczi. Bp. 1907.Szepesi Szabó Mihály
Szeremlei Gábor (1807-1867)
   
  Székely István

A forradalmak útja és a keresztény politika. Bp. 1921.

   
Szilágyi Dezső (1840-1901)
 

Beszédei 1. Közös ügyek. Bp. 1906.

 

Beszédei 2. Az egyházpolitika. Bp. 1909.

 

Beszédei 3. Közös ügyek és rokon tárgyak. Bp. 1910.

 

Beszédei 4. Közös ügyek és rokon tárgyak. Bp. 1913.

   
  Sztrókay Béla
 

Magyarhoni korszerű eszmék. Pest. 1861.
Tanárky Gedeon (1815-1867)

   
  Taray Andor (1822-1900)
 

Kiderítése egy parliamenti felsőház szükségének, elemei minősítésének, alkatrészei összeállításának és hatásköre korlátainak. Pest. 1870.

   
  Tasnádi Nagy András
 

Az ezeréves magyar alkotmány. Bp. 1939.
Teghze GyulaTeleki Pál (1879-1941)

Magyar politikai gondolatok. Bp. 1941.
   
  Timon Ákos (1850-1925)


 

A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentősége. Bp. 1907.

 
 
Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Bp. 1919.
   
Pázmány Péter a jog és igazság védelmében. Bp. 1922.
   
Tisza István (1861-1918)
 

Küzdelem a parlamentarizmusért. Bp. 1904.
Toldy Ferenc (Corvin)

Vissza van-e állítva negyvennyolc? Tekintettel Kossuth Lajos némely nyilatkozataira. Pest. 1869.Tóth Béla (1857-1907)
Toldy István (1844-1879)

   
Trefort Ágoston (1817-1888)
 

Beszédek és levelek. Bp. 1888.

   
  Ullein-Reviczky Antal

A trianoni szerződés területi rendelkezéseinek jogi természete. Pécs. 1943.

   
  Vadnay Tibor (1869-1936)
 

A magyar jövő. Bp. 1918.
Vay DánielVázsonyi Vilmos (1868-1926)


   


Vitányi Béla  Vizy András
 

Új nacionalista államrendszerek. Bp. 1942.


Weis István

   
  Wittmann Ernő
A nemzetiségek önrendelkezési jogának múltja és jövője. Bp. 1918.
   
A nemzetközi viszályok békés elintézésének eszközei. Bp. 1912.
   
  Zelovich Dezső

Adatok a parlamenti napló, általában a parlamenti nyilvánosság történetéhez. Bp. 1928.
Zakariás Gáspár Sándor
Zsedényi Béla 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra