JOG


Falusi levelek a polgári házasságról. Pest. 1868.
Kecskemét Kecskemét th. jogú város


szabályrendeletének tervezete az üzletszerű kéjelgés rendezése és a tilos kéjelgés tárgyában. Kecskemét. 1896.
Ajtay József


Angyal Pál (1873-1949)

A közvélemény-büntetés. Bp. 1933.

   
   

Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1937.
   

Balogh Arthur   
Jogállam. Bp. 1914. 

Magyar közjog. Bp. 1916.
   
  Baranyai Zoltán

A kisebbségi jogok védelme. Bp. 1922.

   

Buday Dezső (Hungaricus) (1879-1919)


A házasságjog bölcselete. Bp. 1901.

   
  Búza László

A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződés és más nemzetközi egyezmények értelmében. Bp. 1930.

   

A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásának kérdése. Az állam joga és a magánosok joga. Reflexiók Búza László előadásához. Kolozsvár. 1943.

   

A nemzetiszocialista Németország és a nemzetközi jog. Szeged. 1936.

   

A revízió nemzetközi jogi alapjai. Bp. 1933.

   

Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint. Bp. 1931.

   
 

Magyarország katonai ellenőrzése a nemzetközi jog szempontjából. Bp. 1925.Concha Győző (1846-1933)


A választójog reformja. Bp. 1907.
Hatvan év tudományos mozgalmai között.  Összegyűjtött értekezései és bírálatai. I. Bp. 1928.


Hatvan év tudományos mozgalmai között.  Összegyűjtött értekezései és bírálatai. II. Bp. 1928.
Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. Bp. 1888.

   
  Csánk Béla

Jogászi hivatások a harmadik birodalomban. Bp. 1941.   
  Csiky János

A II. zsidótörvény és összes végrehajtási utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Bp. 1939.

   
  Csiky Kálmán (1843-1905)
A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai polgári és felső népiskolák számára. Bp. 1911.


Dirner Gusztáv

Dirner Gusztáv (1855-1912)


A nő választójogáról. Bp. 1910.

   
Eckhart Ferenc
 

A Szentkorona-eszme története. Bp. 1941.
Erdély Henrik


Esterházy Sándor (1863-1907)
Enyhébb irányzat a büntetőjogban. Kassa. 1894.
   
Freisler, Roland (1893-1945)

Nationalsozialistisches Recht und Rechtsdenken. Berlin. 1938.


 
Goitein Gábor

Fiatalkorúak bírósága és a szabadkőművesség. Kolozsvár. 1913.
  Havas Gyula (1856-1927)

A házasságon kívül született gyermekek jogállapotáról. Deés. 1883.
Heiman Jenő


A ministerek közjogi állása és felelőssége Magyarországon Bp. 1903.

   
  Horváth Jenő
 

A trianoni béke megalkotása 1915-1920. Diplomácia történelmi tanulmány. Bp. 1924.

   
  Horváth Sándor o. p.
 
A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. Bp. 1922
   
 
Társadalmi alakulások és a természetjog. Bp. 1942.
   
  Huberth Gusztáv-Müller Viktor (szerk.)

Perbeszédek gyűjteménye. Válogatott vád- és védőbeszédek gyűjteménye. Bp. 1928.
Illésy György (1832-1871)


A nők munkaképessége és munkajoga különösen szellemi téren. Bp. 1871.
Kassay Adolf (1828-1903)Kenedi Géza (1853-1935)
   
  Kósa Miklós
 
Az új sajtótörvény magyarázata. Bp. 1914.
   
  Kráhl Vilmos (1881-1943)

A francia-magyar és a belga-magyar vegyes döntőbíróság. Bp. 1923.

 

A francia-német vegyes döntőbírósági eljárás. Bp. 1922.

A trianoni szerződés alá eső külföldi tartozások elszámolása. Bp. 1925.

A vegyes döntőbíróságok gyakorlatából. Bp. 1927.

Feladatok a békeszerződés végrehajtása körül. Bp. 1920.

   
 

Kresz Károly (1886-1943)

A békeszerződés és a kereskedelem. Bp. 1920.
Kun László (1840-1896)


Törvénykezésünk reformja. Bp. 1874.
Kunfi Zsigmond (1879-1929)

 

Az általános választójog. Bp. 1912.
Kunz Jenő (1844-1926)


A jog. Bp. 1908.

   
  Madarász István

A vallásváltoztatás magyar közjogi szempontból. Bp. 1938.
Márkus Dezső (1862-1912)


A választójog. A nő választójoga. Két tanulmány. Bp. 1912.

   
  Nitti, Francesco

A béke. Bp. 1925.

 

Nincs béke Európában. Bp. 1923.


PaulerTivadar (1816-1886)

Pikler Gyula (1864-1937)


A jog keletkezéséről és fejlődéséről. Bp. 1897.


Porcsalmy Soma (Veritas) (1832-?)


Pulszky Ágost (1846-1901)


A jog és állambölcsészet alaptanai. Bp. 1885.
Révai Mór (1860-1926)


Magyar demokrácia, magyar választójog. Bp. 1917.
Réz Mihály (1878-1921)

Közjogi tanulmányok. Bp. 1914.
  Schopf Kálmán
 

A hivatásos gyámság és a törvénytelen gyermek védelme. Bp. 1912.Somló Bódog (1873-1920)


Jogbölcseleti előadásai I. Kolozsvár. 1906.


Jogbölcseleti előadásai II. Kolozsvár. 1906.
Szalay László (1813-1864)

   
  Szádeczky-Kardos Lajos (1859-1935)

A békerevízió kérdése. Bp. 1926.

Külföldi kritikák a békekötésekről és a revízió kérdése. Bp. 1929.
Szentirmay Ödön
Szilágyi Virgil (1824-1892)
Szirtes Artúr (1884-1924)
   

A szociális jog elmélete. Bp. 1913.

Jogalkotástani előadások. Bp. 1918.Takáts Albert
   
 
Teghze Gyula (1867-1939)
 
   
  Timon Ákos (1850-1925)
 

A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentősége. Bp. 1907.

   
 
Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Bp. 1919.
   
Pázmány Péter a jog és igazság védelmében. Bp. 1922.
   
  Tower Vilmos
 

A hipnotizmus elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból. Kőszeg. 1926.

   
Tóth Tihamér (1889-1939)
A magyarországi katholikus egyház joga vagyonához és a szekularizáció. Bp. 1914.
   
  Újlaky Géza
 

Ágoston Péter dr. védelme. Bp. 1921.

   
  Verbényi Ernő

A névmagyarosítás kézikönyve. Bp. 1943.

 

Virágh Gyula

   
  Vutkovich Sándor (1869-1938)
 

A párbaj. Pozsony. 1895.

   
  Zöldi Márton (1854-1919)
 

Magyar perbeszédek. Vád és védőbeszédek gyűjteménye. Bp. 1903.

   

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra