JOG
A sztrájk jogalapja. A Magyar Jogászegyletben 1907. évi április és május havában tartott vita. Bp. 1907.

Falusi levelek a polgári házasságról. Pest. 1868.
Kecskemét Kecskemét th. jogú város


szabályrendeletének tervezete az üzletszerű kéjelgés rendezése és a tilos kéjelgés tárgyában. Kecskemét. 1896.
Ajtay József


Angyal Pál (1873-1949)

A közvélemény-büntetés. Bp. 1933.

   

Ágoston Péter
Fajvédelem és büntetőjog. Bp. 1937.
   

Balogh Arthur   
Jogállam. Bp. 1914. 

Magyar közjog. Bp. 1916.
   
  Baranyai Zoltán

A kisebbségi jogok védelme. Bp. 1922.
Baumgartner Nándor
 
   

Bándy Vilmos
Berényi Sándor (1863+1943)
Buday Dezső (Hungaricus) (1879-1919)


A házasságjog bölcselete. Bp. 1901.

   
  Búza László

A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződés és más nemzetközi egyezmények értelmében. Bp. 1930.

   

A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásának kérdése. Az állam joga és a magánosok joga. Reflexiók Búza László előadásához. Kolozsvár. 1943.

   

A nemzetiszocialista Németország és a nemzetközi jog. Szeged. 1936.

   

A revízió nemzetközi jogi alapjai. Bp. 1933.

   

Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint. Bp. 1931.

   
 

Magyarország katonai ellenőrzése a nemzetközi jog szempontjából. Bp. 1925.Concha Győző (1846-1933)


A választójog reformja. Bp. 1907.
Hatvan év tudományos mozgalmai között.  Összegyűjtött értekezései és bírálatai. I. Bp. 1928.


Hatvan év tudományos mozgalmai között.  Összegyűjtött értekezései és bírálatai. II. Bp. 1928.
Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában. Bp. 1888.

   
  Csánk Béla

Jogászi hivatások a harmadik birodalomban. Bp. 1941.   
  Csiky János

A II. zsidótörvény és összes végrehajtási utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Bp. 1939.

   
  Csiky Kálmán (1843-1905)
A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai polgári és felső népiskolák számára. Bp. 1911.


Dirner Gusztáv

Dirner Gusztáv (1855-1912)


A nő választójogáról. Bp. 1910.
Drágffy MiklósEckhart Ferenc
 

A Szentkorona-eszme története. Bp. 1941.
Erdély Henrik


Esterházy Sándor (1863-1907)
Enyhébb irányzat a büntetőjogban. Kassa. 1894.Fái Lajos (1852-1882)
Ferenczi Imre


Freisler, Roland (1893-1945)

Nationalsozialistisches Recht und Rechtsdenken. Berlin. 1938.


 
Goitein Gábor

Fiatalkorúak bírósága és a szabadkőművesség. Kolozsvár. 1913.Gratz Gusztáv

Nemzetközi jog. Pozsony-Bp. 1899.


  Havas Gyula (1856-1927)

A házasságon kívül született gyermekek jogállapotáról. Deés. 1883.
Hegymegi Kiss Pál (1885-1950)


Jacob, H. E.
Hajdú István
Heiman Jenő


A ministerek közjogi állása és felelőssége Magyarországon Bp. 1903.

   
  Horváth Jenő
 

A trianoni béke megalkotása 1915-1920. Diplomácia történelmi tanulmány. Bp. 1924.

   
  Horváth Sándor o. p.
 
A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. Bp. 1922
   
 
Társadalmi alakulások és a természetjog. Bp. 1942.
   
  Huberth Gusztáv-Müller Viktor (szerk.)

Perbeszédek gyűjteménye. Válogatott vád- és védőbeszédek gyűjteménye. Bp. 1928.
Illésy György (1832-1871)


A nők munkaképessége és munkajoga különösen szellemi téren. Bp. 1871.
Irk Albert
K. Nagy Sándor

   


 

Kassay Adolf (1828-1903)Kenedi Géza (1853-1935)Kovács Lipót  Kósa Miklós
 
Az új sajtótörvény magyarázata. Bp. 1914.Kőnig Endre

Házasságon kívüli jogviszonyok. Az élettárs (barátnő, maitresse) és a törvénytelen gyermekek joga. Bp. 1931.


  Kráhl Vilmos (1881-1943)

A francia-magyar és a belga-magyar vegyes döntőbíróság. Bp. 1923.

 

A francia-német vegyes döntőbírósági eljárás. Bp. 1922.

A trianoni szerződés alá eső külföldi tartozások elszámolása. Bp. 1925.

A vegyes döntőbíróságok gyakorlatából. Bp. 1927.

Feladatok a békeszerződés végrehajtása körül. Bp. 1920.

   
 

Kresz Károly (1886-1943)

A békeszerződés és a kereskedelem. Bp. 1920.
Kun László (1840-1896)


Törvénykezésünk reformja. Bp. 1874.
Kunfi Zsigmond (1879-1929)

 

Az általános választójog. Bp. 1912.
Kunz Jenő (1844-1926)


A jog. Bp. 1908.
Lengyel Zoltán
Lieber, Francis  Madarász István

A vallásváltoztatás magyar közjogi szempontból. Bp. 1938.
Mandel Károly
Márkus Dezső (1862-1912)


A választójog. A nő választójoga. Két tanulmány. Bp. 1912.
Mártonffy Károly
Mendelényi László

A statárium. Bp. 1943.Az új kényuralom. (Könyvismertetés) Bp. 1943.Mengele ferenc
Miklós Imre
Meznerics Iván-Torday Lajos
Némethy Sándor

 

  Nitti, Francesco

A béke. Bp. 1925.

 

Nincs béke Európában. Bp. 1923.


PaulerTivadar (1816-1886)Büntetőjogtan 1. Pest. 1864.

Büntetőjogtan 2. Pest. 1864.Pálosi Ervin (1891-1941)


Az összeférhetetlenségi kérdés Magyarországon. Társadalmi selejtezés és elmélkedés. Bp. 1932.Pikler Gyula (1864-1937)

A jog keletkezéséről és fejlődéséről. Bp. 1897.


Porcsalmy Soma (Veritas) (1832-?)Póka-Pivny BélaPulszky Ágost (1846-1901)


A jog és állambölcsészet alaptanai. Bp. 1885.
Révai Mór (1860-1926)


Magyar demokrácia, magyar választójog. Bp. 1917.
Rosenthal Mór

A meny jogi helyzete. Nagyvárad. 1903.Réz Mihály (1878-1921)

Közjogi tanulmányok. Bp. 1914.


  Schopf Kálmán
 

A hivatásos gyámság és a törvénytelen gyermek védelme. Bp. 1912.
Schwarz Gusztáv (1858-1920)

Az ági öröklés kérdése. Jelentés és vélemény. Bp.1898.
Somló Bódog (1873-1920)


Jogbölcseleti előadásai I. Kolozsvár. 1906.


Jogbölcseleti előadásai II. Kolozsvár. 1906.
Stern Miksa (1811-1873)
Stiller Mór (1842-1917)
Surányi János (1838-1903)Szabó József

A szuverenitás. Nemzetközi jogi tanulmány. Szeged. 1936.
Szalay László (1813-1864)

   
  Szádeczky-Kardos Lajos (1859-1935)

A békerevízió kérdése. Bp. 1926.

Külföldi kritikák a békekötésekről és a revízió kérdése. Bp. 1929.
Szentirmay Ödön
Szilágyi Virgil (1824-1892)
Szirtes Artúr (1884-1924)
   

A szociális jog elmélete. Bp. 1913.

Jogalkotástani előadások. Bp. 1918.Takáts Albert
   
 
Teghze Gyula (1867-1939)
 Teőke Béla  Timon Ákos (1850-1925)
 

A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentősége. Bp. 1907.

   
 
Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Bp. 1919.
   
Pázmány Péter a jog és igazság védelmében. Bp. 1922.
   
  Tower Vilmos
 

A hipnotizmus elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból. Kőszeg. 1926.

   
Tóth Tihamér (1889-1939)
A magyarországi katholikus egyház joga vagyonához és a szekularizáció. Bp. 1914.
   
  Újlaky Géza
 

Ágoston Péter dr. védelme. Bp. 1921.
Váradi Mihály  Verbényi Ernő

A névmagyarosítás kézikönyve. Bp. 1943.
Vészi Mátyás
Virágh Gyula
Vladár Ervin (1833-1928)  Vutkovich Sándor (1869-1938)
 

A párbaj. Pozsony. 1895.

   
  Zöldi Márton (1854-1919)
 

Magyar perbeszédek. Vád és védőbeszédek gyűjteménye. Bp. 1903.

   

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra