1914-1918

"100 ÉV - 100 KÖNYV"
*
AZ MTDA
CENTENÁRIUMI MEGEMLÉKEZÉSE
*
 A NAGY HÁBORÚRÓL

 

Hol vagytok most, kis „intellektüellek”,
Kiket
bús század baljós vége ellett?
Szent nyugat előtt rajongva térdeplők,
Kik lehánytatok minden józan gyeplőt;
Gúnyos mosolygók ideálra, honra,
Kiknek a „New-York”  volt a Pantheonja,
Kik ígértétek a szent Holnapot,
S akik  tegnap  is  hátra  voltatok.

Gyóni Géza: Levél nyugatra (részlet)

Felhívjuk a böngészők figyelmét hogy további, a témával foglalkozó munkákat találhatnak portálunk

'Háború - hadtörténet blokkjában'


A m. Kir. Budapesti 1. honvédhuszárezred m. Kir. Népfelkelő huszárhadosztály története. 1869-1918. Bp. 1927.
   
A magyar békefeltételek. Egyedül jogosított hiteles és teljes kiadás. Bp. 1920.
   
  A világháború felelősei. Poincaré, Vaillant-Couturier, Viviani, Briand, Painlevé beszédei a francia képviselőház 1922. júl. 5. és 6-iki ülésén. Bp. 1922.


Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból. Bp. 1926.
   
Háborús előadások. ( Sárospataki Irodalmi Kör). Sárospatak. 1916.
   
  Andrássy Gyuláné-Boroviczény Aladárné

A királyné kíséretében. Bp. 1922.

   
  Ádám T. István

A világháború okai. A hármasszövetség története. Bp. 1942.  Ágoston Péter (1874-1925)
 

A háború okozói. Bp. 1929.

   
  Barkóczy-Klopsch Béla
 

Mackensen vezértábornagy hadseregének átvonulása Magyarországon az összeomlás után. Bp. 1923.

   
  Bartók György
 

Háború, közmívelődés, nemzetnevelés. Kolozsvár. 1916.

   
  Beck Zoltán
 

A hadihajók tüzérsége. Bp. 1916.

   
  Benda Jenő (1882-1945)
 

Az uszítók. A világháború kulisszái mögül. Bp. 1918.

   
  Berecz Ferenc

Magyar vitézek a világháborúban. Bp. 1922.

   
  Bergendy Szilveszter

Ellensége volt-e a Habsburg-család Magyarországnak. Bp. 1927.

   
  Betegh Miklós (1868-1945)

Erdély a háborúban. Dicsőszentmárton. 1924.

   
  Bochring, Bruno
 

Kaiser Wilhelm II. Berlin. 1926.

   
  Bodó János

A franktirőr harc. Bp. 1915.

 

A nemzetközi jogok a háborúban 1. Szárazföldi háború. Nagybecskerek. 1914.

 

A nemzetközi jogok a háborúban 2. Tengeri háború. Nagybecskerek. 1914.

   
  Bornemisza Félix
 

Magyar hajóhadak a Dunán. Bp. 1928.

   
  Bruckner Győző
 

Ferenc Ferdinánd trónörökös magyarországi politikai tervei. Miskolc. 1929.

   
  Buat, General

Hindenburg. Párizs. 1921.

 

Luddendorf. Mit einer abbildung. Lausanne. 1920.

   
  Czékus Zoltán
 

Az 1914-18. évi világháború összefoglaló történelme. Bp. 1930.

   
  Deseő Lajos

Orosz háború 1914-1917. Debrecen. 1925.

   
  Dollinger Béla
 

A rokkantak végtagcsonkjainak gyógykezeléséről. Bp. 1916.

   
  Dóczi Sámuel (1877-1940)
 

Hadiárvák az ipari pályákon. Bp. 1916.

   
  Dömötör Mihály

Ferenc Ferdinánd politikája. Bp. 1937.

   
  Eöttevényi Olivér (1871-1945)

A császári ármádiától a nemzeti hadseregig. Bp. 1943.

A háború a nemzetközi jog megvilágításában. Bp. 1915.

 

Ferenc Ferdinánd. Bp. 1942.

Háború és diplomácia. Bp. 1916.

   
  Ferdinandy Gyula
 

Közegészségi igazgatás és háború. Kassa. 1915.

   
  Gebhardt Károly (1872-1922)

A világháború eddigi tanulságai a magyar nemzet jövője szempontjából. Bp. 1916.

   
  Göndör Ferenc

A szenvedések országútján. Háborús feljegyzések. Bp. 1916.

Szerb szocialisták a háborúban. Bp. 1917.

   
Gyóni Géza (1884-1917)

Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Przemysl. 1914.

   
  Győri Lajos
 

A császári és királyi haditengerészet békében és háborúban. Bp. 1935.

   
  Gyulai Ágost

A magyar háborús költészetről. Bp. 1916.

   
  Harris, Wilson
 

The peace in the making. New York. 1920.

   

Henriquez Vince
 

A cs. és kir. 9. sz. gróf Nádasdy huszárezred története 1904-1918. Bp. 1930.

   
  Herczeg Géza

Végig Szerbián. Az osztrák-magyar, a német és a bolgár hadsereggel a balkáni harctéren. Bp. 1916.

   
  Hermann Antal (1851-1925)
 

Románia, Magyarország és a világháború. Bp. 1915.

   
  Hódinka Tivadar (1875-1943)
 

Harc a háború ellen. Eperjes. 1925.

   
  Jákó Margit

József főherceg. Bp. 1916.

   
  Jánossy Dénes

Az osztrák magyar monarchia háborús felelőssége. Bp. 1932.

   
  Julier Ferenc (1878-1944)

A hadvezetés művészete. Bp. 1931.

Limanowa. A magyar katona csatadöntő küzdelmeinek okmányok és szemtanúk naplói vagy adatai alapján megírt részletes története. Bp. 1937.

   
  Katona Béla (1873-1943)
 

Javaslatok a rokkant-kérdés megoldására. Bp. 1915.

   
  Kirschenheuter Ferenc

A háború vakjai. A háborúban megvakult katonák oktatása és jövője statisztikai adatokkal. Bp. 1916.

   
  Korcsmáros Nándor
 

Károly-bakák. Bp. 1917.

   
  Kurtz Géza-Kristófy Géza
 

A Cs. és kir. "Albrecht főherceg" 44. gyalogezred és a cs. és kir. 105. gyalogezred története. Bp. 1928.

   
  Landauer Béla (1870-1922)

Glória. Bp. 1916.

   
  Lándor Tivadar (szerk.)

A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 1. köt. Bp. 1915.

 

A nagy háború írásban és képben. I. Északon és délen 2. köt. Bp. 1915.

A nagy háború írásban és képben. II. A nyugati harctér. 1. köt. Bp. 1915.

   
  Lázár Miklós

A magyar háború. Bp. 1934.

Fronton. Bp. 1915.

   
  Lencz Géza (1870-1932)

A háború ethikai megítélése. Debrecen. 1916.

   
  Ligeti Pál (1885-1941)
 

A világháború és új stílusra való törekvésünk. Bp. 1919.

   
  Loránt Ármin

A hadifogoly-kérdésről. Bp. 1915.

   
  Marczali Henrik (1856-1940)
 

A béke könyve. A múlt tanulsága. Bp. 1928.

 

Hogyan készült a nagy háború? Bp. 1923.

   
  Margutti, Albert

A Habsburgok tragédiája. Egy főhadsegéd emlékiratai. Bp. 1924.

   
  Mezey István

Jogélet a hadifogságban. Bp. 1932.

   
  Molnár Dezső (1895-1934)

Limanova magyar győzelem. Bp. 1932.

   
  Molnár József

Debreceni honvédek a harcban. Debrecen. 1926.

   
  Nagel Marcell

A magyar kereskedő a világháborúban. Bp. 1918.

   
  Nagy Vilmos

A Románia elleni hadjárat 1. 1916-1917. Erdély. Bp. 1924.

A Románia elleni hadjárat 2. 1916-1917. Havasalföld meghódítása. Bp. 1924.

A Románia elleni hadjárat 3. 1916-1917. Bp. 1924.

   
  Németh József

Harcászati tapasztalatok. Bp. 1929.

   
  Németh (Deisler) Károly

A volt M. Kir. Nyitrai 14. honvéd gyalogezred története 1. Haditevékenység 1914 augusztus 1-től 1915. szeptember 6-ig. Bp. 1927.

A volt M. Kir. Nyitrai 14. honvéd gyalogezred története 2. Haditevékenység 1915. szeptember 7-től 1918. november 27-ig. Bp. 1928.

   
  Nyékhegyi Ferenc (1876-193?)

  A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés. (A páduai fegyverszünet). Bp. 1922.

   
  Paleologue, Maurice
 

A cár országa a nagy háborúban 1. Bp. 1923.

 

A cár országa a nagy háborúban 2. Bp. 1923.

 

A cár országa a nagy háborúban 3. Bp. 1923.

  Pápay István
 

Visszaemlékezések I. Ferenc József és IV. Károly királyról. Bp. 1928.

   
  Petrovits Mihály

A civilizáció és a franciák. Élményeim és tapasztalataim franciaországi tartózkodásom és internálásomból. Bp. 1920.

   
  Péterffy Gedeon
 

A háború. Bp. 1941.

   
  Pirkner János

A nyugati hadszíntéren. Bp. 1916.

   
  Raffay Sándor

Világháború és Isten igéje. Bp. 1915.

   
  Renner Gusztáv

 A polychnai ütközet. Bp. 1931.

   
  Révai Mór (1860-1926)

 A világháború végcélja Anglia kiválása Európából. Bp. 1915.

   
  Rubint Dezső (1871-1945)

Az összeomlás. 1918. Bp. 1922.

   
  Scotus Viator (Seaton-Watson, Robert William)
 

Sarajevo. A study in the origins of the Great War. London. 1923.

   
  Segesváry Viktor

Kolozsvár város a háború első évében. Bp. 1916.

   
  Shaw, Bernard
 

Béke vagy háború. Bp. 1920.

   
  Stuhlmann Patrik

Háború és erkölcsiség. Bp. 1915.

   
  Szabó Elemér

Hat háborús év reminiscentiái. Kassa. 1921.

   
  Szende Zoltán
 

A magyar katasztrófa 1918-19. Fejezet a nagy világégésről. Bp. 1933.

   
  Szádeczky-Kardos Lajos (1859-1935)
 

Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1. Bp. 1932.

 

Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 2. Bp. 1932.

   
  Szladits Károly

A háborús magánjogi jogalkalmazás köréből. Bp. 1917.

   
  Szundy Károly

Az első esztendő. Ismertetés és tanulmány a magyar Vöröskereszt Egylet háború alatti működéséről. Bp. 1916.

   
  Tankó Béla

A háború értékelési tanulsága. Bp. 1916.

   
  Trócsányi Dezső
 

A német ideálizmus és a háború. Bp. 1916.

   
  Turnowsky Sándor

Három tanulmány a háborúról. 1. A háború filozófiája. 2. A háborús idők tömeglélektana. 3. A háború és a jövő állama. Bp. 1915.

   
  Urai Dezső (1862-1917)

Mackensen katonáival. Bp. 1916.

   
  Waisbecker Irén (Thirring Gusztávné)
 

Gondolatok a világháborúról és a világbékéről. Bp. 1922.

   
   

 

Isten kezében égtünk kard gyanánt
S ma tört vasul szemétre hányatánk,
S ki volt világbíró nagy úr előbb,
Ma rajta gázol a szökött cseléd.
S míg kint világítélet ostromol,
Itthon a kínzott szív
s agy megbomol,
Testvérre gyilkot testvérkéz szegez, —
Jaj, de keserű magyar mirha ez!

És mégis, mégis, Isten követe,
A sok szógyöngyöt mind hadd idele,
Amely százéves bölcsőd megtele:
Csak a mirhát vidd az Isten elé.
Verdesd meg véle arany asztalát,
Sikongd el néki fajtád jajszavát
S amig palástját csókkal illeted,
Követelj néki új ítéletet! . . .

(Móra Ferenc:  Pohárköszöntő a kiskőrösi jászolnál, 1922.) 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra