PEDAGÓGIA


A középiskola reformja. Bp. 1908.

 

Hit- és nemzetvédelmi előadások. A Magyar Kálvin Szövetség által 1925 őszén rendezett és hit- és nemzetvédelmi tanfolyamon elhangzott előadások. Bp. 1926.

   

Kézikönyv a magyar ifjúság nemzetvédelmi nevelésére. Bp. 1921.

   
 

Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Bp. 1944.

   


 

Oktatás a magyar királyi országos fegyintézetekben. Bp. 1885.
Aigner Lajos
Alexander Bernát (1850-1927)
Áfra Nagy János  Babarczi-Schwartzer Ottó (1853-1913)
 
A gyermek lelki világából. Bp. 1907.

Bain, Alexander

Neveléstudomány 1. Bp. 1912.

Neveléstudomány 2. Bp. 1912.

Balanyi György (szerk.)Balassa Brúnó

   
Ballagi Aladár (1853-1928)

B. Eötvös József közoktatási politikája. Bp. 1907.Barankay Lajos

A nemzeti közszellem pedagógiája. A nemzet-ethikai nevelés megszervezése a világháború és forradalmak tanulságai alapján. Pécs. 1928.A szaknevelés elméletének alakulása. (Az általános és hivatásszerű nevelés gondolatának küzdelme) Pécs. 1931.


  Barcsai Károly (1877-1944)

A magyar nemzet történelmének, alkotmányának és az állampolgári ismereteknek tanítása. Győr. 1930.

   
  Bánhegyi István (1832-1906)

A felekezeti iskoláztatás veszélyei és közoktatási törvényünk hiányai nevelészeti, társadalmi és politikai szempontból. Bp. 1870.

   
  Bittenbinder Miklós

A VII. és VIII. osztályú középiskolai tanulók lelki élete. Bp. 1931.

   

Boga Alajos  Bokor József
A középiskola eszménye. Bp. 1874.
   
  Böngérfi János
   

A testi büntetés kérdéséhez. (Tanférfiak és szülők figyelmébe.) Pécs. 1887.

   
Nevelés. A nevelői gondolkodás általánosítása 1. Elmélet. Bp. 1938.
   
Nevelés. A nevelői gondolkodás általánosítása 2. Gyakorlat. Bp. 1938.Browning, Oscar

   
  Budinszky Károly
 

A gyermekek szünidei üdültetése. Bp. 1895.
Csighy Sándor  Csiky Kálmán (1843-1905)
A hazai alkotmány- és jogismeret alapvonalai polgári és felső népiskolák számára. Bp. 1911.Csorba Endre


Vázolatok a gyermek-nevelés, az ifjúság időszaka és a házassági élet köréből. Pest. 1840.
  Deák Gábor

A nemzetnevelés pedagógiai és pszichológiai alapkérdései. Kolozsvár. 1943.


 

Deptner Tibor (1893-1938)

A magyar gazdaszövetség és a falusi szabadtanítás. Bp. 1921.

 

Népművelés és a szabadoktatás. Bp. 1920.

 

Népművelési tanfolyamok. Bp. 1921.Dezső Lipót

 

 

   

Dékány IstvánPedagógiai elvek. Bp. 1936.Déri Gyula (1854-1919)
A szabadoktatás története. Bp. 1915.
   
Farkas Geiza (1874-1942)
   
 

Az én rossz kis barátaim. Egy műkedvelő pedagógus feljegyzései.Pozsony. 1931.

   
  Fénelon

A leányok neveléséről. Bp. 1936.

   
Fináczy Ernő (1860-1935)


   
Neveléselméletek a XIX. században. Bp. 1936.

 
   
   
  Gaál Jenő (1846-1934)

Vezérfonal vagyis részletes útmutatás a nemzetgazdaságtannak és a szociális ismereteknek oktatásához. Bp. 1911.

   
  Gelei József

Nemzetnevelés alapja. Bp. 1941.


 

Gyulai Aladár (183-1940)
A reformiskola. Bp. 1913.


Ember János (1856-?)


A magyar néptanító anyagi helyzete. Ungvár. 1886.Emericzy Géza (1838-1887)

Gymnáziumaink reformja. Debrecen. 1867.
   
 
Erdey Ferenc


 


Erődi Dániel (1844-1893)

A középiskolai kérdésről. Bp. 1886.


Fináczy Ernő (1860-1935)
   
 
Neveléselméletek a XIX. században. Bp. 1936.
     Foerster, Frigyes Vilmos
 
Iskola és jellem. Adalékok az engedelmesség neveléstanához és iskolai fegyelem átalakításhoz. Bp. 1913.
   
  Fodor Árpád
 

A jó szív nevelése. Bp. 1921.

   
  Földes Géza (1857-1937)

Hajdani székely diákélet. A falusi iskolától a falusi iskoláig. Bp. 1937.

   
  Fülöp Béla
Gyermekeink. Három tanulmány a nevelés köréből. Makó. 1929.
   
 
Numerus clausus és kereszténység. Makó. 1925.Geőcze Sarolta (1862-1928)
Hetényi János (1796-1853)

A lélektudománynak nevelési fontosságáról. Pest. 1844.
   
  Horánszky Nándorné - Czike Kornélia
 

Mindent a gyermekért! Gondolatok a nemzetnevelésről. Bp. 1943.

   
Huszár Károly (szerk.) (1894-1940)
 

A felnőttek oktatásának jövő irányelvei. Bp. 1919.

   
  Jancsó Elemér

Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében. 1914-1934. Bp. 1935.

   
  János Alfréd
 

Az ismeretlen gyermek. Bp. 1943.
Joo János (1807-1874)
   
  Juba Adolf (1854-1928)

Az egészséges tanuló. Bp. 1927.


Kardos Albert
   

Kármán Mór (1843-1915)

 

Károlyi Sándor
Az iskolán kívüli népoktatás és a népjólét. Szatmárnémeti. 1914.Kemény János (1872-?)

Népoktatásunk állapota. Bp. 1908.
   
 
Kertész József
   
  Kisparti János (szerk.)

A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház. Bp. 1935.
Kiss József
Kornis Gyula
Az elszakított magyarság oktatásügye. Bp. 1927.

 
Education in Hungary. Bp. 1932.

 
Magyarország közoktatásügye a háború óta. Bp. 1927.Koppány (Kutsera) István

 
Kornis Gyula
      


   
  Koszterszitz József (szerk.)

Nos rector... A magyar főiskolai hallgatók könyve. Bp. 1943.
Kőhalmi (Klimstein) József
Környei János (1831-1870)


Az iskola. Pest. 1868.Kőrösi Henrik (1859-1930)
Népoktatásunk nemzetközi megvilágításban. Bp. 1911.Kunfi Zsigmond (1879-1929)
Lakits Vendel (Cserfoki Aladár) (1841-1904)
Laurentzy Vilmos


Lánczy Gyula (1850-1911)

A felsőoktatás reformja s az új magyar közműveltség : cultur- politikai eszmetöredékek. Bp. 1879.Lubrich Ágost (1825-1900)

 

A középtanodai tanárok paedagógiai kiképzéséről. Pest. 1871.


Neveléstudomány. 1. köt. Pest. 1871.

Neveléstudomány. 2. köt. Pest. 1871.

Neveléstudomány. 3. köt. Pest. 1871.

Neveléstudomány. 4. köt. Pest. 1871.Majer István  Makkai Sándor
 

Magyar nevelés magyar műveltség. Bp. 1937.

   
  Marczell Mihály

A katholikus nevelés szelleme. Bp. 1925.

 

Ward Mária pedagógiája. Bp. 1943.

   
  A bontakozó élet sorozat (teljes)
  A bontakozó élet 1. Az egyéniség összetevői. Bp. 1931
  A bontakozó élet 2. A lélek megismerésének művészete. Bp. 1932.
  A bontakozó élet 3. A gyermek és serdülőkor lelki képe. Bp. 1932.
  A bontakozó élet 4. Az ifjúság lelki világa. Bp. 1933.
  A bontakozó élet 5. A felnőttek nevelése. Bp. 1934.
  A bontakozó élet 6. A nevelés alapvonalai. Bp. 1934.
  A bontakozó élet 7. A nevelés művészete. Bp. 1935.
A bontakozó élet 8. Neveléstan. Bp. 1938.
   

Érosz és étosz. Bp. 1940.

   

Migray József (1882-1938)

Szocializmus és népnevelés. Bp. 1919.
Mitrovics Gyula

A neveléstudomány alapvonalai. Debrecen-Bp. 1933.

   
 

Az aesthetika alapelvei. Debrecen. 1916.

   
 

Nevelésügyi feladataink a háború után. Debrecen. 1918.

 


Molnár Aladár (1839-1881)A népiskolai tanfelügyelet külföldön és hazánkban. Bp. 1872.

   
 

A néptanítók nyugdíjazása, özvegyeik és árváik gyámolítása külföldön és hazánkban. Bp. 1872.

   
  N. Czike Gábor
 

A kultúra, mint nemzetszervező erő. Bp. 1936.


Nagy László


A háború és a gyermek lelke. Bp. 1915.
   
  Nemes Szomor Béla

A nemzetvédelem. Bp. 1932.

   

Németi Imre


Nógrády László (1871-1939)

A gyermek. Bp. 1917.


A mese. Bp. 1917.

Olay Ferenc (1887-1936)

Kisebbségi népoktatás. Bp. 1935.
   
  Ottlyk Ernő
 

A pedagógus Luther. Kassa. 1942.

   
  Patay Lajos

Kálvin János valláspedagógiája. Debrecen. 1935.

   
  Pauer Imre (1845-1930)
 
A lélektan alaptanai. Vezérfonal egyetemi előadásaihoz és tanárjelöltek számára. Bp. 1912.
   
 
A logika alaptanai. Vezérfonal egyetemi előadásaihoz és tanárjelöltek számára. Bp. 1907.
   

Payot, Jules
Az akarat nevelése 1. Bp. 1921.
Az akarat nevelése 2. Bp. 1921.Pápai Károly (1861-1893)
Magyar középiskola. Bp. 1890.
   
Pekár Károly (1869-1911)


   
  Peres Sándor (1863-1907)
 
A magyar népoktatásügy fejlődése, 1867-87. Bp. 1890.
   
Óvónők kalauza. Bp. 1903.
   
 
Peres Sándor neveléstana. Bp. 1903.
   

Philipp Kálmán
A magyar közoktatásügy egységesítése. (Két Hóman-törvény kritikai méltatása). Bp. 1943.
   
  Prohászka Lajos
   
 
Az oktatás elmélete. Bp. 1937.
   
 
Pedagógia mint kultúrfilozófia. Bp. 1929.
   
  Prometheus

Nemzetnevelés. Bp. 1913.

   

Reitzer Béla (1911-1942)

A proletárnevelés kérdéséhez. Nevelésszociológiai bírálat. Szeged. 1935.
   
  Rózsa Ignác

Hogyan neveljék a szabadkőművesek gyermekeiket? Bp. 1914.

   

Salamon Ferenc (1825-1892)
Közoktatásunk reformja. Bp. 1873.

 

Schmidt Ferenc
A 9-10 éves fiúk jellemfejlesztéséről. Bp. 1931.
 

A gyermekrajzok lélektanáról. Bp. 1934.
 

A kísérleti lélektan és a pedagógia. Bp. 1931.
 
A pályaválasztásról. Bp. 1933.

 
Az elemi egyszerűségű kézügyességi munka kísérleti lélektani vizsgálata. Bp. 1930.


Simay István (1833-1910)
A felnőttek oktatásának reformja hazánkban. Bp. 1875.
   
  Simon László

A tanulóotthon szerepe az erkölcsi nevelésben. Debrecen. 1942.

   
  Sipos Károly (1976-1942)

Nemzeterősítés kultúrával, neveléssel, előkelőséggel. Bp. 1924.
Sík Sándor (1853-1935)
A cserkészet. Bp. 1930.


Schneller István (1847-1939)
Pestalozzi. Bp. 1927.Szabó János

A' hazabeli oskoláknak jobb lábra állítássokról. Pest. 1817.Szakál János   
Szelényi Ödön (1877-1931)
 
A filozófiai pedagógia magyar úttörői. Sopron. 1931.
   
A magyar evangélikus nevelés története a reformációtól napjainkig, különös tekintettel a középiskolákra. Pozsony. 1917.
   
 
A neveléstan alapvonalai. Bp. 1922.
   
 
Az első magyar munkáspedagógus Tessedik Sámuel élete és munkássága. Tessedik Sámuel élete és munkássága. Bp. 192?
   
  Szentesy Béla

A gyermek szellemi megerőltetése. Bp. 1897.
Szeremlei Samu (1837-1924)
A népiskolai kérdésről. Pest. 1871.
   
  Szémán István
 

A magyarországi ruthén nép és a népoktatás. Eperjes. 1914.

   
  Szinyei Merse Jenő

A gyermek testi és lelki fejlődése. Bp. 1942.


Teleki Sándor ifj. (1861-11919)
Tanító és társadalom. Bp. 1902.Tettamanti Béla

 

Tóth Béla Zoltán
A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. Szeged. 1939.

 
  Tóth Zoltán (1883-1940)

 
Általános gyógypedagógia. Bp. 1932.

Török Aurél (1842-1912)
Vagányi Kálmán

A hazafiság érzelmének ápolása a népiskolában. Bp. 1890.

Várkonyi Hildebrand

   
  Vértes O. JózsefA gyógyító pedagógia fogalma és köre. Pécs 1915.
Vig AlbertWaldapfel János (1866-1935)

Weszely Ödön (1867-1935)
   
    A korszerű nevelés alapelvei. A neveléstudomány rendszere. Bp. 1935.
Az egyetem eszméje és típusai. Bp. 1929.Korszerű nevelési problémák. Bp. 1927.
   
 

Nagy pedagógusok. Neveléstörténeti olvasmányok. Bp. 1925.Pedagógia. Bp. 1932.


Zigány Zoltán (1864-1921)


Zsindely Sándor

Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra