TÖRTÉNELEM"...arculcsapása a demokratikus gondolkozásnak, ha valaki a maga nézetét, a maga felfogását erőszakkal akarja rákényszeríteni valakire, legyen az akár egyes ember, akár valamely idegen állam."

Gratz Gusztáv


 
 

A diadalmas forradalom könyve. A népkormány tagjainak, a forradalom szereplőinek és 75 magyar írónak önvallomása. A forradalmi napok hiteles krónikája. Bp. 1918.
A magyar múlt. Kézikönyv a kis magyaroknak.

A polai matróz-forradalom története. Bp. 1918. 

Kik hozták be a románokat Budapestre vagy hogyan ütötték agyon Friedrich-Csilléry-Pekár urak a magyarországi szociáldemokrata pártot. Egy izgalmas nemzetgyűlési nap eseményei. Bp. 1922.

 

Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923.


Angyal Dávid (1857-1943)
 
Az ifjú Ferenc József. Bp. 1942.
   
Gróf Széchenyi István. Bp. 1928.
   
Történeti tanulmányok. Bp. 1937.Asbóth János (1845-1911)


A föld mint társadalompolitikai és nemzeti kérdés. Bp. 1900.
A szabadság. Pest. 1872.
Konzervatív magyar politika. Bp. 1887.


Új Magyarország. Bp. 1880.
   
  Asztalos Miklós (szerk.)
 

A magyar nemzet története ősidőktől napjainkig. Bp. 1933.

 

A történeti Erdély. Bp. 1936.

Jancsó Benedek Emlékkönyv. Bp. 1932.
Ádám T. IstvánBalla Antal
Balassa ImreBalla AntalBallagi Aladár (1853-1928)
 

Az igazi Rákóczi. Bp. 1916.
Balogh Pál (1854-1933)

A legnagyobb magyarról. Bp. 1904.A magyar faj uralma. Bp. 1903.Erdély fajnépei s a székely kérdés. Kolozsvár. 1903.
Ballagi Aladár (1853-1928)

A magyarság Moldvában. Bp. 1888.
   
  Baráth Tibor

Az országépítés filozófiája a Kárpátmedencében. Kolozsvár. 1943.
Bánffy Dezső (1843-1911)

Bányai László

A magyarság a Duna völgyében. Ezer év tanúsága. Kolozsvár. 1938.

  Beck Lajos

A régi Magyarország. Bp. 1944.
Beksics Gusztáv (1847-1906)


A democratia. Bp. 1881.
A dualismus. Története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. Bp. 1892.
A magyar politika új alapjai. Bp. 1899.
A román kérdés a fajok harcza. Bp. 1895.

   
 

A szabadelvű párt története. Bp. 1897.

Ködös problémák. Bp. 1904.

Legújabb politikai divat. Bp. 1894.
Benedek Elek (1859-1929)Berzeviczy Albert (1853-1936)
 

Válogatott beszédek. Bp. 1911.

   
Békefi Antal (Rio)
 

Betyárok. Történetek az alföldi rablóvilágból Gróf Ráday korában. Bp. 1899.
Birányi Ákos

Pesti forradalom (Március 15-19). Pest. 1848.Bosko Lajos (1833-1884)
Buday László (1873-1925)

Magyarország küzdelmes évei. A megcsonkított Magyarország. Bp. 1923.


  Buk Miklós
 
A kétezeréves út. A zsidókérdés történetszociológiája. Bp. 1943.
   
 
Túl a marxizmuson. Egy társadalomelmélet alapvonalai. Bp. 1934.

Buza Barna (1873-1944)

A magyarság jövője. Gondolatok, tervek. Bp. 1918.


  Bús Fekete László

Katona-forradalmárok. Bp. 1918.
Chalupka Rezső (1868-1928)Chászár András


A magyar nemzethez. Nagy-Szombat. 1806.

   
  Cholnoky Jenő
 
Hazánk és népünk egy ezredéven át. A magyarság hajdan és most. Bp. 1935.Croce, Benedetto
Történelem és szabadság. Bp. 1940.Csengery Antal (1822-188)

Deér József
Donászy Ferenc
Dózsa Dániel (1821-1899)

 

Csatározás a Daco-Román törekvések ellen. Kolozsvár. 1863.
Eckhart Ferenc


  Eckhardt Sándor (szerk.)

Úr és paraszt a magyar élet egységében. Bp. 1941.
Endrei Zalán (szerk.)

A világ történelme. 1. A keleti népek. Bp. 1905.

A világ történelme. 2. A görög népek 1. Bp. 1906.

A világ történelme. 3. A görög népek 2. Bp. 1907.

A világ történelme. 4. A rómaiak története. Bp. 1906.

A világ történelme. 5. A népvándorlás és keresztes háborúk kora 1. Bp. 1908.

A világ történelme. 6. A népvándorlás és keresztes háborúk kora 2. Bp. 1908.

A világ történelme. 7. A felfedezések és reformáció kora 1. Bp. 1908.

A világ történelme. 8. A felfedezések és reformáció kora 2. Bp. 1908.

A világ történelme. 9. Az emberi jogok győzedelmének kora. Bp. 1907.Elefánty Ferenc (1823-1863)
Magyarország 1848. Buda. 1848.
   
  Eötvös Károly (1842-1916)

Magyar alakok. Bp. 1901.

Nagyokról és kicsinyekről. Bp. 1901.

   

Erdei Fülöp (1903-1883)


Az örökváltság. Pest, 1848.

   
  Erdélyi Pál (Doktor) (1864-1936)
 

A magyar nemzet történetének rövid áttekintése. Bp. 1922.

   
  Farkas Ödön (1851-1912)
 

Választások után. Pest. 1872.

   
  Fábián Béla
 

A Désy-Lukács pör. Bp. 1910.
Fehéri Armand

A vesztegető forradalom. Politikusok, írók és hírlapírók az országpusztítás zsoldjában. Bp. 1919.Fejér György (1766-1851)
A politikai forradalmak okai néhány észrevételekkel. Buda. 1850.

Fenyő Miksa

Hitler. Tanulmány. Bp. 1934.
   
  Ferdinándy Mihály
 

Középeurópa. Bp. 1940.

 

Mi magyarok. Tíz tanulmány a magyar történelemből. Bp. 1941.
Fraknói Vilmos

  Gálffy Ignác (1859-1940)


Csak magunkban bízhatunk. Krónikás korrajz. Bp. 1927.
Gáspár Ármin  Gáspár Zoltán (1910-1945)
 

Húsz év története. 1918-1938. Bp. 1939.

   
  Gosztonyi Gizella
 

Családi és társadalmi élet III. Károly korában. Bp. 1911.
Geőcze Sarolta  Görgey István (1886-1946)
Görgey Arthur a száműzetésben. Bp. 1918.
   
 
Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. Bp. 1916.
   
Gratz Gusztáv (1875-1946)
 

A dualizmus kora. Magyarország története 1867-1918. 1. Bp. 1934.

 

A dualizmus kora. Magyarország története 1867-1918. 2. Bp. 1934.

 

A forradalmak kora. Magyarország története 1918-1920. Bp. 1935.
Grünwald Béla (1839-1891)


A régi Magyarország. 1711-1825. Bp. 1888.

 

Az új Magyarország. Bp. 1890. 

Halász Imre, Éri (1841-1918)

Egy letűnt nemzedék. Emlékezések a magyar állam kialakulásának újabb korszakából. Bp. 1911.


  Halmay Elemér (1868-1935)

A nyolcvan éves Apponyi. Bp.1926.
 
   
A revíziós gondolat a világpolitikában. Bp. 1929.

 
Emlékezés Apponyi Albertről. Bp.1933.

 
Magyarország újjáépítésének kérdéséhez. Bp. 1924.

Hatvani Imre (1818-1856)

Szózat az oláhfaj ügyében. Pest. 1848.
   
Hentaller Lajos (1852-1912)

A balavásári szüret. Történeti rajz a kötélkorból. Bp. 1894.


 

Görgei mint politikus. Történelmi tanulmány. Bp. 1869. 

Kossuth és kora. Bp. 1894.
Héjjas Jenő
   
  Hegedűs Lóránt (1872-1943)
  MAGYAR TRILÓGIA

Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája. Bp. 1933.

 

Kossuth Lajos, legendák hőse. Bp. 1934.

 

Két Andrássy és két Tisza. Bp. 1941.Horváth Mihály (1809-1878)

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 1. Pest. 1871

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 2. Pest. 1872.

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 3. Pest. 1872.
Hóman Bálint

Egyetemes történet 1. Az ókor története. Bp. 1935.

Egyetemes történet 2. Haldokló antik, antik  középkor. Bp. 1936.

Egyetemes történet 3. Újkor. Bp. 1936.

Egyetemes történet 4. Legújabb kor. Bp. 1937.

Huizinga Johan (1872-1945)
Ignotus (Veibelsberg Hugó)

Egy év történelem. Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig. Bp. 1916.Imre Sándor (szerk.)

A világháború. Bp. 1917.Ipolyi Arnold (1823-1886)


Jancsó Benedek (1854-1930)


A dako-romanizmus és a magyar kultúrpolitika. Bp. 1893.
A székelyek történeti és néprajzi tanulmány. Bp. 1921.
Erdély és a nagyromán aspirációk. Bp. 1918.

   

Joó János (1807-1874)


  Joó Tibor


   
Vallomások a magyarságról. A magyar önismeret breviáriuma. Bp. 1943.


Jókai Mór (1825-1904)
 
A magyar nemzet története. Pest. 1854.
   
  Juhász Nagy Sándor
 
A magyar októberi forradalom története (1918. okt. 31- 1919. márc. 31.) Bp. 1945.
   
  Kacziány Géza (1856-1939)
Görgei. Történelmi tanulmány. Bp. 1915.
   
 
Görgeiről. Második könyvem. Bp. 1937.Kant, Immanuel
Egy világpolgár gondolatai az emberiség egyetemes történetéről. Bp.-Wien. 1926.


  Károlyi Árpád (1853-1940)

Néhány történelmi tanulmány. Bp. 1930.

   

Kecskeméthy Aurél (1849-1913)


A leláncolt Prométheuszok. Bp. 1881.

   
 

A politika svindlerei. Fény és árnyképek. Bp. 1878.


 

Andrássy Gyula. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878. 

Kákay-Aranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája 1. Bp. 1869.

 

Kákay-Aranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája 2. Bp. 1869.

 

Kákay-Aranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája 3-4. Bp. 1869.

   

 

 

Tisza Kálmán. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878. 

Újabb országgyűlési fény- és árnyképek. 1877. Bp. 1877.Kelemen KrizosztomKemény Gábor
Kemény Zsigmond (1814-1875)

Forradalom után. Pest. 1850.
   
  Kerecseny János

A magyar Dreyfus-pör. Hova lett a Bank-Gassei 140 millió? Bp. 1925.
Kléh István
Komár József (1820-1917)

Nép szava isten szava. Pozsony. 1848.

 Kornis Gyula


 


Kossuth Lajos (1802-1894)
 
A magyar nemzet szebb jövője. Győr. 1860
   
 
Kossuth Lajos két levele felelet sokaknak. Pest. 1869.Kovrig Béla

Korfordulón. Eszmék forrongása, új formák keresése az emberi együttélés mai válságában. Bp. 1940.Kővári László (1819-1907)
Kristóffy József
Krug LajosKun Béla (1861-1934)
Lakatos Ernő
Lechnitzky Gyula

   
  Lengyel Emil
 
Hitler. New York. 1932.Lukachich Géza (1885-1943)  Lukinich Imre (szerk.)

Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 1. Bp. 1935.

 

Rákóczi emlékkönyv halálának kétszázéves fordulójára 2. Bp. 1935.

   
  Marcziányi György (1848-1898)

Nemesség. Kézi könyv nemesi ügyekben. Bp. 1896.

   
  Markó Árpád
 

II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. Bp. 1904.

   
Málnási Ödön

A magyar nemzet őszinte története. Bp. 1937.

Gróf Pálffy János küzdelme Magyarország felszabadításáért. Eger. 1930.

   
  Márki Sándor (1853-1925)
Erzsébet, Magyarország királynéja. Bp. 1899.

   
  Mikecs László (1917-1944)
 
Csángók. Bp. 1941
Mikes Kelemen (1690-1762)
 

Mikes Kelemen  törökországi leveleiből. Bp. 1934.
Miklós Imre
Molnár Kálmán (1875-1942)

 

Móricz Pál (1870-1936)
A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a Deák és a balközép pártok egybeolvadásáig (1867-1874) 1. Bp. 1892.
A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a Deák és a balközép pártok egybeolvadásáig (1867-1874) 2. Bp. 1892.


Egy restauráció 1844-ben. Bp. 1891.
   
 
Magyar sirató. Bp. 1931.Régi magyar élet. Bp. 1913.
   
   
   
  Nagy Sándor
 

Nyílt szó egy választótól a választókhoz. Sopron. 1875.

   
  Neményi Ambrus (1852-1904)
 

Parlamenti fegyelem és tekintély. Bp. 1879.
Némethy Gyula (1867-1951)  Nyáry Pál (1805-1871)
 

Egy magyar főúr és kora. Bp. 1938.

Régi világ. Bp. 1941.

  Pap Dénes (1826-1869)
 

A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban 1. Pest. 1866.

 

A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban 2. Pest. 1866.

   
 

A parlament Debrecenben 1849. 1. Lipcse. 1870.

 

A parlament Debrecenben 1849. 2. Lipcse. 1870.
Peláthy István


Hazafiság és nemzetiség. Pest. 1865.


Pesty Frigyes (1823-1889)

Pethő Sándor (1885-1940)

A szabadságharc eszméi. Bp. 1916.

   
 
Görgey Artur . Bp. 1940.

Magyarország és az entente-hatalmak 1848-1849-ben. Bp. 1919.

Politikai arcképek. Az új Magyarország vezéregyéniségei. Bp. 1911.

Sorsok. Bp. 1913.

Szekfű Gyula történetírása. Bp. 1933.

Viharos emberöltő. Hét portrait. Bp. 1929.

Világostól Trianonig. Bp. 1925.
Pilch Jenő (szerk.)

A világháború története. Bp. 1927.

 

Ausztria és Magyarország hadserege. Bp. 191?Polner ÖdönPünkösti Andor (1892-1944)
Rajcsányi Gyula (1875-1949)

Népek hervadása. Bratislava. 1921Rákosi Jenő (szerk.) (1842-1929)
  Rácz Béla (1886-1945)Vörösek és fehérek 70 év előtt. Az 1848-49-iki magyar ellenforradalom. Bécs. 1921.Reiner János (1865-1938)


   
  Rédvay István

Huszáraink hazatérése 1848/49-ben. Bp. 1942.
Réthy László (1851-1914)
Réz Mihály (1878-1921)

A kiegyezésről. Bp. 1905.A magyarság uralma és a kor szelleme. Bp. 1909.Romhányi Sándor
   
  Roykó Viktor

Előadások a francia forradalomról. Kiskunfélegyháza. 1934.

A világháború. bp. 1915.
   
  Schustler Emília
 

Magyar társadalmi és családi élet 1570-1600-ig. Bp. 1912.

   
  Simon Péter

Király és korona. Pillantás a múltra és jelenre 1. Bp. 1892.

 

Király és korona. Pillantás a múltra és jelenre 2. Bp. 1892.

 

Steier Lajos (1885-1938)
A tót kérdés. A tót nemzetiségi mozgalom fejlődésének története. Liptószentmiklós. 1912.

 
A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. Bp. 1937

 
Az 1849-iki trónfosztás. Bp. 1929.

 
Czambel eszméi. Bp. 1937.

 

Csehek és tótok. Bp. 1919.

 
Felsőmagyarország és a revízió Bp. 1933.
   
  Supka Géza

1848. A márciusi forradalom előzményei, lefolyása, társadalmi jelentősége. Bp. 1938.

   
  Szabó Dezső (1872-1966)

Küzdelmek a nemzeti királyságért 1505-1526. Bp. 1917.
Szabó IstvánSzekfű Gyula
Bethlen Gábor. Bp. 1929.


Három nemzedék és ami utána következik. Bp. 1935.
Mit vétettem én? Ki gyalázta Rákóczit? Bp. 1915.
Szécsi Ferenc (1892-1945)  Szigethy Vilmos

A szegedi kormányok pénzügyei. Bp. 1942.
Szilágyi Farkas

Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben. Korrajz. Nagyenyed. 1891.Szilágyi Ferenc
Szilágyi Sándor (1827-1899)

Forradalmi mozgalmak Bécs, Pest, Kolosvárt. Kolozsvár. 1848.


Görgei és fegyverletétele. Pest. 1850.Honvéd- és huszárélet anekdotokban. Pest. 1850.


 

Lavotta János.A kor és az ember. Bp. 1930.Rajzok a forradalom utáni időkből : első magyar katonai tanintézet. Bp. 1876.
Szokoly Viktor (1835-1913)

Honvédélet. Humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Pest. 1861.Világos hőse. Jellemzések Görgeiről. Pest. 1867.Szűcs ÁbrahámTakáts Sándor (1860-1932)


  Tábori Kornél (1879-1944)

Titkosrendőrség és kamarilla. Akták-adatok a bécsi titkos udvari és rendőrségi levéltárból. Bp. 1921.

   
Tápay Szabó László

   

Az amerikai demokrácia. Debrecen. 1928.

   

Az emberiség története. Bp. 1936.

Az igazi Amerika. Bp. 1926.
Teleki Domokos (1810-1876)


Teleki Pál (1879-1941)

Magyarország az új Európában. Teleki Pál gróf két beszéde. Bp. 1940.
Tiresias
Titus
Toldy István (1844-1879)

   
 

Pártjaink feladata a választások után. Pest. 1869.

   
  Tower Vilmos

A pápák szerepe hazánk megmentésében és fennmaradásában. Bp. 1935.


Trócsányi György


 

Újhelyi Péter

Hadseregünk megalakulása és bölcsőkora. Bp. 1915.Vajda János

Magyarság és nemzeti önérzet. Kóros áramok. Bp. 1883.
  Vargha Géza (1883-1920)

Magyar nemzeti ideálok. Ungvár 1913.
Vági István
Elmélkedések a háborúról. 1. A világháború előzményei a sarajevoi gyilkosságig. Sopron. 1927.
Elmélkedések a háborúról. 2. A világháború előzményei a sarajevoi gyilkosságtól a világháború kitöréséig. Sopron. 1927.Vicsay Lajos

Vida Károly (1919-1862)
Elmélkedések a magyar nemzet viszontagságanak története felett. Pest. 1852.Vindex Pál

Sztalinizmus. A szovjet politikája a második világháborúban. Prága—Zürich—Párizs. 1944.


  Vutkovich Sándor (1869-1938)
 

A párbaj. Pozsony. 1895.

  Wilson, Wodrow (1856-1924)
 

Az új szabadság. Bp. 1920.
Zalay Lajos

   
 
Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra