VALLÁS


Falusi levelek a polgári házasságról. Pest. 1868.   

Hit- és nemzetvédelmi előadások. A Magyar Kálvin Szövetség által 1925 őszén rendezett és hit- és nemzetvédelmi tanfolyamon elhangzott előadások. Bp. 1926.


Hitvallás és tudomány. Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma alkalmából. Sopron. 1930.

 

 

Ne nyúlj hozzám! Értekezés a' papi javak elvételéről. Eger. 1842. 
Korunk szentjei. Bp. 1938.


 

Protestáns esték. Felolvasások a vallás, nevelés történelem és történelem köréből. Pozsony. 1899.

   

Van feltámadás! Az Országos Magyar Protestáns Diákszövetség Emlékkönyve. Bp. 1936.

   
  Almásy József (1898-1944)
 

A tízparancsolat a közéletben. Bp. 1942.
Babura László

Balanyi György
Szent István. Bp. 1938.Szerzetesrendek. Bp. 1933.Ballagi Mór

Renaniana. Pest. 1864.Balogh Mihály

A máramarosi görög szertartású orosz egyház és vicariátus történelme. Ungvár. 1909.Baltazár Dezső
A háború az evangelium világításában. Debrecen. 1918.

 

Bangha Béla (1880-1940)
A katolikus egyház krisztusi eredete. Bp. 1925.

 

A magyar katholikus sajtó kérdése. Bp. 1917.

 

A négyszázéves Jézus-társaság. Bp. 1940.

 

Dél keresztje alatt. Feljegyzések egy délamerikai missiós körútról. Bp. 1934.

 
Jellemrajzok a kath. Egyház életéből. Államférfiak. Bp. 1914.

 
Magyar jezsuiták Pombal börtöneiben. Egy jegyzet a Magyar Jézustársaság múltjából. Bp. 1937.

 
Mi a kongregáció? Rövig kalauz a Mária-kongregáció számára. Bp. 1921.

 
 

Nagy kérdések útján. Gondolatok a világnézeti kérdésről. Bp. 1924.


Róma lelke. Utak és élmények. Bp. 1936.

 
Világnézeti válaszok. Korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása. Bp. 1940.Baranyay Mihály
Barbusse, Henri

Jézus. 1929.


  Bálint Sándor
 

Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza. Bp. 1938.
Bernhard Zsigmond  (1880-1926)
Bíró Xav. Ferenc
Bocskay Brutus
Boga Alajos  Buttykay P. Antal
 
Beszédek és írások 1. Vasárnapok és ünnepek. Bp. 1942.
 
Beszédek és írások 2. Sorozatos beszédek. Bp. 1942.
 
Beszédek és írások 3. Az Eucharistia dogmatikájából. Bp. 1942.
 
Beszédek és írások 4. Alkalmi beszédek. írások. Bp. 1942
 
Beszédek és írások 5. Írás-mozaikok. Bp. 1942.


Concha Győző (1846-1933)


A keresztény vallás a társadalom harcaiban. Bp. 1912.

  Czakó Ambró

A katolikus papság lélektana. Valláspszichológiai tanulmány a magyar római katholikus papságról. Bp. 1916.

 

A protestantizmus szelleme. Bp. 1917.

 

A vallásfilozófia alapvonalai. Bp. 1921.

A vallási fejlődés útja. Bp. 1922.

 

Az értékelés filozófiája. Bp. 1918.

 

Kereszténység és a modern élet. Bp. 1926.

   
  Czike Imre (1885-1932)

Jézus születése és gyermekkora. Bp. 1925.

   
  Czeglédy Sándor (1883-1944)

Hit és történet. Debrecen. 1936.
Csávossy Elemér s. j.

A századok nagy jele. A Jézus szíve-tisztelet mivolta, gyakorlata és jelentősége. Bp. 1942.


  Csengődy Lajos

Az apostoli hitvallás hittartalma és az evangélikus keresztyénség. Sopron. 1942.
Csernoch János
Kereszténység és világbéke. Esztergom. 1918.Csukássi József (1841-1891)
Dancsházy Nagy Sándor
Deér József
Dudek János (1858-1916)

Autonómiánk. Nyitra. 1899.


   
  Egervári Ödön (1823-1895)

A protestantizmus élet-halál harca a jezuitizmus ellen Magyarországon 1. Bp. 1871.

A protestantizmus élet-halál harca a jezuitizmus ellen Magyarországon 2. Bp. 1871

   
  Endes Miklós (1872-1945)
Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története. Bp. 1935.
   Fanta Róbert Adolf (1837-1907)


A vallás csődje. Szociológiai iránymű a vallás pozitivizmusa ellen. Bp. 1913. 


 
Faulhaber, Michael
 

Zsidóság, kereszténység, germánság. A müncheni Szent-Mihály templomban mondott ádventi beszédek. Bp. 1934.

   
  Fellegi János
 

Zsidóság és kereszténység. Egyetemes vallásbölcselet. Bp. 1922.
Fraknói Vilmos
Gálffy László s. j. (1887-1949)

A legnagyobb örömhír. Isten gyermekei vagyunk. Bp. 1944.Gálos LászlóGáncs Aladár (1891-1935)

Kunst Irén élete és munkája. Krisztus első magyar női követe Kínában. Bp. 1935.
Geduly Henrik
Háború és vallás. Nyíregyháza. 1915.
   
  Gergyesi Ferenc (1869-1941)
 
Beszédek a szabadelvűségről. Veszprém 1929.


Giesswein Sándor

Giesswein Sándor (1856-1923)


Keresztény szociális törekvések a társadalmi és gazdasági életben. Bp. 1913. 
Társadalmi problémák és keresztény világnézet. Bp. 1907.

 

Glattfelder Gyula (1873-1943)
A gazdasági világválság lelki okai. Bp. 1931.
   
  Guzmics Iszidór
A róm. kath. és protest. keresztények között fennálló uniónak másodszori visgáltatása. Győr. 1826.
   

Guyau, Jean Marie
A vallás szociológiája. Bp. 1909.Harnack, Adolf

A szerzetesség ideáljai és története. Bp. 1911.
   
  Havas Károly (1884-1944)

Az inkvizíció története. Bp. 1927.

   
  Hegedűs Lóránt (1872-1943)

Uram, Jézus! Bp. 1934.
Horváth Lajos
Horváth Ödön
Gyenis András s. j.

A hitvédők fejedelme. Bellarmino Szent Róbert bíboros élete. Bp. 1941.Hittel és tudással. Jeles jezsuiták életműve. Bp. 1941.


  Hetényi Gyula

Élet és Evangélium. Eger. 1921.

   

Horváth Ödön (1862-1919)


A vallás mint a politikai jogok gyakorlásának alapfeltétele. Eperjes. 1894. 

   
Hock János (1859-1936)
      A bukás könyve. Bp. 1941.
    A megváltás könyve. Bp. 1942.


      A teremtés könyve. Vallás-filozófiai tanulmány 1. Bp. 1939.
      A teremtés könyve. Vallás-filozófiai tanulmány 2. Bp. 1939. 


    A törvények könyve. Bp. 1939.Az élet könyve. Az isteni élet. Bp. 1937.


      Az isten könyve. Bp. 1940.
    Börtönvirágok. Bp. 1935.


      Gondolatok 1. Bp. 1943.
      Gondolatok 2. Bp. 1943. 


   Horváth Sándor
Hitvédelmi tanulmányok. Bp. 1942.
   
 
Ismereteink egyneműsége és hittételek. Bp. 1925.
   
Krisztus királysága. Bp. 1926.
   
  Hóka Imre

Vasárnapi harangszó. Vác. 1928.

   

Jász Géza (1863-1936)

A vallás filozófiája. Bp. 1915.Karner Károly Frigyes  Kapi Béla

Bizonyságtevés. Egyházi beszédek. Szentgotthárd. 1928.

Kegyelem és élet 1. Egyházi beszédek, tanulmányok és egyéb írások. Győr. 1940.

 

Kegyelem és élet 2. Egyházi beszédek, tanulmányok és egyéb írások. Győr. 1940.

Új élet. Bp. 1924.

   

Kádár Gusztáv

Protestantizmus és szabadkőművesség. Bp. 1914.Kállay Ferenc  Kállay Kálmán

A tudományos és hívő theológia védelme. Bp. 1938.
Kerekes Ferenc (Lunkai Andor) 1784-1850

Kiáltó szó. Európa keresztyén népeihez és fejedelmeihez. Pest. 1849.


  Klemm Kálmán
 

Kereszténység vagy faji vallás? Hitvédelmi tanulmány Rosenberg mítosz-vallásáról. Bp. 1942.

   
  Kovács Jenő

A keresztény életeszmény. Bp. 1943.
Kóródy Sándor (Papramorgó) (1843-1906)Közi-Horváth József

Proletárok megváltása. XI. Pius pápa «Quadregesimo anno» kezdetű körleveléről. Bp. 1936.Kőhalmi (Klimstein) József
Kőrész Kelemen (1821-1891)

Szent keresztúti intések. Esztergom. 1868.

Kubinyi Ágoston  Kun Béla (1861-1934)
 

Kálvin egyházi alkotmánya. Debrecen. 1908.

   
  Laczó Viktor
 

A názáreti Jézus háromféle igazsága. Bp. 1939.

Vallásom. Bp. 1937.
Leszner Rudolf (1839-1914)


A társadalom vallásfelekezetek nélkül. Bp. 1910.

Az ember fia. Egy próféta története. Bp. 1930.
Losonczi Lajos

Mitológia. Bp. - Pozsony. 1901.Lőrincz Gyula  Magyarits Mihály

A klerikálizmus az általános, egyenlő, titkos választójogban. Zombor. 1911.  Makkai Sándor
 

A vallás az emberiség életében. (A vallás történelmi képe). Torda. 1923.

 

A vallás lényege és értéke. Torda. 1923.

 

Az élet kérdezett. Tanulmányok 1. Bp. 1935.

 

Az élet kérdezett. Tanulmányok 2. Bp. 1935.

 

Öntudatos kálvinizmus. Kolozsvár. 1926.

   
  Martinovich Sándor
 

Papi celibátus. Pécs. 1918
Márkus Jenő


  Mátrai János

Védő és segítő szentjeink. Bp. 1941.
Mátyás Ernő

Az igehirdetés. Öt előadás. Sárospatak. 1934.Mihályfi Ákos (1862-1937)Mihelics Vid
   

Munkay János (1820-1890)

Superintendens-e vagy püspök. Esztergom. 1886.
  Müller Lajos s. j.A keresztény házasság. Bp. 1921.A római index. Nevezetesebb tiltott könyvek jegyzéke. Bp. 1926.

Az isteni erények 1. A hit és remény Bp. 1926.Az isteni erények  2. A szeretet. Bp. 1926.


  Nagy Géza

Akik kősziklára építettek. Egyháztörténeti dolgozatok. Kolozsvár. 1937.
Nagy Lajos
Isten és a háború. Bp. 1915.Nogáll János

Szentek tudománya. Nagyvárad.1897.


  Nits István Jakab (1871-1942)

Hangszóró. Beszédek, írások. Szalonta. 1934.
Nyéki Kálmán
Nyisztor Zoltán
Modern babonák. Bp. 1926.

  Papini, Giovanni

Krisztus története. Bp. 193?
Pataky Géza
Patay Pál
Pálfi KárolyPerczelné Kozma Flóra (1864-1925)


Az evangelium mint a 20. század fegyvere. Bp. 1906.
Három értekezés. Bp. 1909.

Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és szociológia terén. Bp. 1908.
Pethő IstvánPetró JózsefProhászka Ottokár (1858-1927)

A feltámadott nyomaiban. Bp. 1916.
A háború lelke. Bp. 1915.
A Jordán partjától a Táborhegyig. Elmélkedések. Bp. 1915.A keresztfa alatt. Bp. 1916.A pünkösdi lélek. Bp. 1914.

   

A szép szeretet anyja. Elmélkedések. Bp. 1916.

A Táborhegytől Bethániáig. Bp. 1916.
A túlvilág tornácaiban. Bp. 1913.
Bethániától a Golgotháig. Elmélkedések. Bp. 1915.


Elbeszélések és útirajzok. Bp. 1923.


Gondolatok a századvégi hódolatnak a magyar katholiczizmus 900. jubileumának ünnepére. Bp. 1900.Isten és világ. Missziós levelek. Bp. 1928.


Magasságok felé. Bp. 1911.


Missziós körlevelek. Bp. 1917.


Rorate coeli! Bp. 1915.
Világosság a sötétségben. Bp. 1916.

Pröhle Károly
Háború és theológia. Theologiai elmékedés a világháború közepette. Pozsony. 1915.


Háború és vallás. Hogyan éljük át ezt a nagy időt? Bp. 1915.


Pulszky Ágost (1846-1901)


A felekezetek szerepe az államéletben. Bp. 1891.
Raffay Sándor
   
  Rácz Kálmán

A református keresztyénség apológiája. Pápa. 1934.
Renan, Ernst
A kereszténység eredetének története 4. Az Antikrisztus. Balassagyarmat. 1898.

A kereszténység eredetének története 5. Az evangélium és a második keresztény nemzedék. Balassagyarmat. 1899.

A kereszténység eredetének története 6. A keresztény egyház. Bp. 1928.

A kereszténység eredetének története 7. Marcus-Aurelius és az antik világ vége. Bp. 1928.Révay József
Révész Imre
A reformáció. Bp. 1932.


"Akikre nem volt méltó világ." Fejezetek a keresztyénség történetéből. Kolozsvár. 1921.Az ige fénye. Debrecen. 1923.


  Roznik Rainer Imre

Krisztus útján. A lelki élet alapjai. Bp. 1944.
Ruschek Antal (1851-1914)


A keresztény nő. Bp. 1898.
S. Szabó József  Schmitt Jenő (1851-1916)
 
A szellem fejlődéstörvénye. Bp. 1920.Scher Tibor 
Felekezetnélküli testvérközösségek a szellem vallása alapján. Bp. 1889.
   
 
Hogy teremtenek nálunk új bölcsészeti rendszert. Bp. 1896.
   
Krisztus. Bp. 1920.
   
 
Krisztus istensége a modern ember szellemében. Bp. 1892.
   
 
Lélek és szellem. Bp. 1921.
   
Művészet, etika, élet, szerelem. Bp. 1917.
   
Religio azoknak, akikben fiatal a kedély, egyben Jézus egy élete és bevezetés a megismerésbe bárki számára. Bp. 1927.

 
Schütz Antal

A házasság. Tíz előadás melyeket 1931 őszén a Pázmány-egyetemen valamennyi karának hallgatói számára tartott.. Bp. 1933.

 

Az ige szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok, előadások, beszédek. Bp. 1928.

 
Az örökkévalóság. Bp. 1937.

 

Charakterologia és aristotelesi metafizika. Bp. 1927.

 
Eszmék és eszmények. Bp. 1933.

 
Életem. Emlékezések. Bp. 1942.

 

Krisztus. Bp. 1944.

 

Magyar életerő. Bp. 1939

 
Őrség. Korkérdések és tájékozódások. Bp. 1938.
   

Séda Ernő (1851-1898)


Az öngyilkosság fejtegetve vallási, bölcsészeti, jogi, történeti, lélektani, erkölcsi és társadalmi szempontból. Bp. 1877.

 

Simonyi Iván (1838-1904)


   
  Simor János (1813-1891)

Főpásztori levele, az Apostoli Szentszék ellen elkövetett merény legújabb alkalmából. Bp. 1870.

   
  Sipos István

A celibátus (papi nőtlenség) története és védelme. Pécs. 1913.

A református theológia védelme 1. Bp. 1938.

 

A református theológia védelme 2. Bp. 1938.

   
  Solymoss Vendel

Tanít az élet. Bp. 1938.

   

Somogyi ImreSpesz Sándor

Okkultizmus és csoda. A tudomány és a hit egymáshoz való viszonyának egyik problémája. Bp. 1933.Szabó Imre
 

A kálvinizmus feladatai a mai magyar életben. Bp. 1939.
Ismerd meg magad. Bp. 1931.

Magyar sorskérdések. Előadások, prédikációk, szentírásmagyarázatok. Bp. 1938.

   
  Szabó Lajos

Kassai kálvinista krónika 1644-1944. Bp. 1944.

   

Szabó Nep. János (1794-?)
Szalay Jeromos  Szele Miklós

Apologétika. A református keresztyén világnézet védelme. Debrecen. 1929.

   
Szelényi Ödön (1877-1931)
   
A magyar evangélikus nevelés története a reformációtól napjainkig, különös tekintettel a középiskolákra. Pozsony. 1917.
   
 
A misztika lényege és jelentősége. Pozsony. 1913.
   
Fichte vallásfilozófiai fejlődése. Pozsony. 1913.
   
Modern vallástudomány. Bp. 1913.
   
Schleiermacher vallásfilozófiája. Békéscsaba. 1910.Szigethy Lajos
Luther lelke. Hangulatképek a lutheránus magyarság múltjából. Bp. 1926.
   


Szimonidesz Lajos
Jatho beszédei. Pozsony. 1917.


 

Jézus Krisztus a Harmadik Birodalomban. Bp. 1937.


Szabad egyház. Bp. 1927.

  Szövényi Gusztáv

A vándorló harangok. Szepesi életkép a protestáns világból, Igló. 1915.
Szuszai Antal
  Tower Vilmos
 

A hipnotizmus elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból. Kőszeg. 1926.

 

A katholikus hitvallás. Bp. 1926.

 

A papi celibátus. Bp. 1941.

   

A pápák szerepe hazánk megmentésében és fennmaradásában. Bp. 1935.

   
Kicsoda Krisztus? A nagyközönség számára 1. Bp. 1943.
   
 
Kicsoda Krisztus? A nagyközönség számára 2. Bp. 1943.
   
Tóth Tihamér (1889-1939)
A magyarországi katholikus egyház joga vagyonához és a szekularizáció. Bp. 1914.
   
A vallásos ifjú. Bp. 1936.
   
 
Az ifjúság lelki gondozása. Bp. 1921.Hirdessétek az evangéliumot! Tanulmányok és szentbeszédek. Bp. 1936.
 
Hiszek az Egyházban! Bp. 1934.Török Damascenus


Az önnön gyilkosságról észre vételek a józan észnek és a' keresztény erköltsi tudománynak úttyán. Miskolcz.  1818.


Trikál JózsefEgység felé. Bp. 1914. Tüdős István (1866-1918)

 

Mi a vallás? Sárospatak. 1904.
Varga László s. j.
  Vass Vince (1889-1943)

A vallási ismeretelmélet. Komárom. 1915.

 

Vallás és erkölcs. Bp. 1917.
Walter JánosWeninger Antal
Winkler József (Doctor Romanus)  Witz Béla
 
Teleki vallásossága. Bp. 1943.
   
  Zadravetz István (szerk.)

Szentföld 1. Bp. 1931.

 

Szentföld 2. Bp. 1931.

   
  Zborovszky Ferenc s. j.

A keresztény család biológiai és etikai megvilágításban. Pécs. 1929.
Zoltán Veremund

Szent Anzelm. Bp. 1934.Zoványi Mihály
 Zubriczky Aladár  Zsigovits Béla
 

A papi nőtlenség (coelibatus) története Magyarországon. Bp. 1915.

   

   


 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra