A cenzurázhatatlan!

"Az egyoldalúan értelmezett - kizárólag a digitalizálási feladatokra koncentráló - öntörvényű hivatástudat és elkötelezettség az információszabadság iránt sokszor ellentmondásba kerül a könyvtár érdekeivel és az elvárható közalkalmazotti munkavállalói magatartással."

FSZEK munkahelyi minősítés részlete (2009)  

„Ha valaki a cél felé haladtomban utamat állja, kikerülöm mindannyiszor, valameddig a kerülő úton ismét célom felé haladhatok; de félretolom, ha oly keskeny az út, hogy nem lehet kikerülnöm. Vissza nem fordulok.
Ne üzenjünk mi sem harcot senkinek, csak szabad utat kérjünk az emberi gondolkodásnak  emeljük föl bátran az úton keresztbe tett sorompókat.”

Apáthy István (1906)
 
MTD@  ÚJDONSÁGOK   2024.

Le Bon, Gustave
Múlt és jövő. Gondolatok a világháborúról, békéről, s a népek és a kultúra sorsáról. Bp. 1920.Kempelen Béla

A nemesség. Útmutató az összes nemességi ügyekben. Genealógiai és heraldikai kézikönyv. Bp. 1907.Cseh Lajos (1823-1901)
Világtörténelem 1. Pozsony. 1900.

Világtörténelem 2. Pozsony. 1901.
Cs. Szabó László
Salacz Gábor

A magyar kultúrharc története 1890-1895. Bécs. 1938.

Barcza Kálmán

Az ellenzék. Bp. 1878.Balogh Arthur
Gönczi Ferenc
Östör József
Balogh Jenő
Czernin, Ottokár
Kun Béla
Perényi Zsigmond

A magyar nemzeti gondolat nagy vértanúja. Báró Perényi Zsigmond beszéde gróf Tisza Istvánról. Bő. 1934.Zoványi Jenő


Angyal DávidBenedikt Márk
Frank Mór

Mi a szabadkőművesség? És mit akar? Bp. 1880.Turnowsky Mór

A munkáról. Mi a szabadkőművesség? A testvéri láncról. Bp. 1905.Arató Frigyes
Balla Károly

Rapszódia. Szűrös eszmefuttatás duplamovitikában. Pest 1865.Ballagi Aladár

Colbert 1. Bp. 1887.

Colbert 2. Bp. 1890.Gabányi János
Asbóth János
Kempelen Béla

Magyar nemesi almanach. Az 1867-1909-ben magyar nemességre, bárói, grófi és hercegi méltóságra emelt családok. Bp. 1910.Angyal Dávid
Keményfy K. Dániel

Vaszary Kolos. Esztegom. 1905.Brassai Sámuel
Fitz József
Kozma Ferenc
Kővári László
Ádám Lajos
Ferenczi Sándor

A hisztéria és a pathoneurózisok. Pszichoanalitikai értekezések. Bp. 1919.Gottier Lajos (1861-1913)


Kemechey Jenő (1862-1905)
Szerdahelyi Aladár
Vér György (1904-1944)

Rácsok mögött. Harminc napig magánzárkában. Egy újságíró naplójegyzetei a Markó utcai fogházban. Szeged. 1929.Chappon Samu (1802-1878)
De Sgardelli, Caesar (1884-1952)
Séda Ernő (1851-1898)

A párbaj. Bp. 1922.Fehér Márton (1878-1938)

A zsidók és a zsidóság. Nagyvárad. 1926.Kempelen Béla (1874-1952)


Flesch Ármin
Makkai Sándor
Berzeviczy AlbertSzékely Sándor (1797-1854)
Müller Lajos s. j.


Az isteni erények 1. A hit és remény Bp. 1926.Az isteni erények  2. A szeretet. Bp. 1926.Kerekes Ferenc (Lunkai Andor) 1784-1850

Kiáltó szó. Európa keresztyén népeihez és fejedelmeihez. Pest. 1849.Fodor Lajos
Szádeczky-Kardos LajosGábor Andor

Ezt izenem. Bécs. 1920.Földy János

Világostól Josephstadtig. 1849-1856. Naplójegyzetek. Bp. 1939.Egervári Ödön
Egervári Ödön

Bátori Schulcz Bódog emlékiratai az 1848-48-iki szabadságharcból. Pest. 1870.Egressi Ákos (1832-1914)
Jakab Elek (1820-1897)

Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848-1849-re. Bp. 1880.Sáfrány Mihály (1829-1903)

Sáfrány Mihály "Miskolci Ref. Lyceumot" végzett diák, az 1848-49 szabadságharcban önként résztvett honvédtüzér hadnagy később lelkipásztor emlékiratai. Bp. 1941.Tirts Rezső

1848-49-iki élményeim különös tekintettel a Cornides-féle szepesi Guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharcban. Késmárk. 1903.Jancsó Benedek
Takáts Sándor


Rusznyák Gyula
Toldy Ferenc (Corvin)

Vissza van-e állítva negyvennyolc? Tekintettel Kossuth Lajos némely nyilatkozataira. Pest. 1869.Ferenczy Jakab—Danielik József

Danielik János
Berzsenyi Jenő
Bessenyei György (1745-1811)Anyai oktatás. Bp. 1941.

Pehm (Mindszenty) József
Pásztor Árpád
Apponyi Albert
Bíró Bertalan
Eugenika. Bp. 1935.Bíró BélaBevilaqua Borsody Béla
Bevilaqua Borsody Béla

Zsolt Béla

Kőért kenyér. Vezércikkek 1921-1939. Bp.1939.Bihar Jenő
Gács Teri
Király Aladár
Lévai Jenő

Fekete könyv. A magyar zsidóság szenvedéseiről. Bp. 1946.


Munkácsi Ernő

Hogyan történt? Adatok és okmányok a magyar zsidóság tragédiájához. Bp. 1947.Pór Dezső—Zsadányi Oszkár (szerk.)

Te vagy a tanú! Ukrajnától Auschwitzig. Bp. 1947.Vihar Béla

Sárga könyv. Adatok a magyar zsidóság háborús szenvedéseiről 1941-1945. Bp. 1945Deutsch Gerson
A királyi művészetről. Kézirat a szabadkőművesek számára. Szeged. 1913,Fehér Holló
Lukinich ImreZombor Zoltán
Garai József
Kornis Gyula et al. (szerk.)

A mai világ képe 1. A szellemi élet. Bp. 1938.

A mai világ képe 2. Politikai élet. Bp. 1938.

A mai világ képe 3. Gazdasági élet. Bp. 1938.

A mai világ képe 4..Természettudomány és technika. Bp.1938.


Kornis Gyula
Nyírő Gyula (1889-1953)
Az elszántak. Bp. 1943.Az én népem. Bp. 1935.

Isten igájában. Bp. 1926.


Kopjafák. Bp. 1938.Uz Bence. Bp. 1936.Meznerich Jenő

Bunyevácok. Bp. 1938.

Kupán Ibolya
Lap tetejére...Lap tetej�reVissza a nyit�lapra Vissza a nyit�lapra