ÚJDONSÁGOK - 2020.
Baranyay Mihály
Ambrus Zoltán (1861-1932)

Berzsenyi Zoltán és családja. Tollrajzok a mai Budapestről. Bp. 1906.Berényi Sándor (1863+1943)
Vajna Károly (1851-1931)

Szőgyényi László (1806-1893)

Emlékiratai Bp. 1903.Matheovits Ferenc

Nemzetközi szociálpolitika 1. Szociálpolitikai szervezet. Bp. 1934.Nemzetközi szociálpolitika 2. Szociálpolitikai jogalkotás. Bp. 1934.Máthé Elek
K. Nagy Sándor
Tamás Lajos
Jászi Oszkár


Szekfű Gyula
Berzeviczy Albert (1853-1936)

Molnár Antal

A ma zenéje. Bp. 1937.Moesz Gusztáv

A gombák. Bp. 1943.Bibó István (1877-1935)Markó ÁrpádMandel Károly
Mátrai László
Laky Dezső
Bakonyi Kálmán
Bakonyi Samu
Sullay István (1841-1892)

Szabadság, egyenlőség, testvériség vagy mi a szabadkőműveség alapelve, célja, kiviteli eszközei, eredménye és veszélye az államra és egyházra? Eger. 1882.Ranschburg Pál (1870-1945)

Az emberi elme. Érzelem, ösztön, akarat, egyéniség. bP. 1923.Vértes O. József
Vértesi FrigyesFalusy Nándor
Timon Ákos (1850-1925)
Somogyi Zsigmond (1878-1943)
Cs. Szabó László

Fegyveres Európa. Útinaplók. Bp. 1939.


Balanyi György

Szent István. Bp. 1938.Szerzetesrendek. Bp. 1933.Balla Antal


Gabányi János

A világháború története 1. Az összeomlás kezdetétől a békekötésig. Bp. 1934.

A világháború története 2. Az összeomlás kezdetétől a békekötésig. Bp. 1934.Szilvek Lajos (1854-1935)

Hipnotizmus. Lélektani, orvostudományi, történeti és törvényszéki szempontból. Bp. 1900.Radványi Kálmán (1887-1943)
Sík Sándor (1853-1935)
A cserkészet. Bp. 1930.Rosenstein Mór
Roska Márton
Luby Margit
Mocsáry Lajos (1826-1916)
Major AntalKertész János


Bárdossy László
Fiáth Ferenc (1815-1885)

Földi Mihály

Kiáltás a válságból. Új polgárság, új theokrácia, harc a neobarbarizmus ellen. Bp. 1936.Osváth Pál (1831-1908)

Közbiztonságunk múltja és pandúr korom emlékei. (A régi magyar élet feltüntetésével). Bp. 1905.Zsandár kell-e vagy pandúr? Vélemény-nyilvánítás aziránt,hogy a magyar rendőrség miként szerveztessék. Nagyvárad 1870.Szilágyi Simon Erzsébet
Bodó János

Erősödjünk! Az iskolai és iskolánkívüli ifjúság testi, szellemi és erkölcsi nevelése. Szeged. 1919.Cholnoky Viktor (1868-1912)

Kaleidoszkóp. Bp. 1914.Szentgáli Antal György (1868-1945)
Takáts Sándor (1860-1932)Szokolay Hermin
Erdős Renée

Szvatkó Pál

A visszatért magyarok. A felvidéki magyarság húsz éve. Bp. 1938.


Szudy Elemér

Európa és a magyar kérdés. A revízió külső és belső feltételei. Bp. 1933.Sréter István (1867-1942)

Nem, nem soha! Tanulmány a lord Rothermere sajtó-akció alátámasztására. Bp. 1927.


Takáts Sándor (1860-1932)

Szulincsák László
Sztrókay Kálmán
Bernhard Zsigmond  (1880-1926)
Gyenis András s. j.

A hitvédők fejedelme. Bellarmino Szent Róbert bíboros élete. Bp. 1941.Hittel és tudással. Jeles jezsuiták életműve. Bp. 1941.Székely Lajos
Karner Károly Frigyes
Karinthy Frigyes  (1887-1938)

Amiről a vászon mesél. Jegyzetek a filmről. Bp. 192?Krisztus vagy Barabbás. Háború és béke. Bp. 1918.


Karácsonyi János (1858-1929)Juhász GézaBrehm, Bruno


 A kétfejű sas lehull. A Habsburg monarchia összeomlása Bp. 1937.Duff, Cooper A.
Bárczay Oszkár (1847-1898)

Mezey Ferenc
Barankay Lajos

A nemzeti közszellem pedagógiája. A nemzet-ethikai nevelés megszervezése a világháború és forradalmak tanulságai alapján. Pécs. 1928.A szaknevelés elméletének alakulása. (Az általános és hivatásszerű nevelés gondolatának küzdelme) Pécs. 1931.Merényi OszkárSréter János (1806-1842)
Szilágyi Sándor (1827-1899)

Gáspár Ármin
Ambrus Zoltán (1861-1932)

Vezető elmék. Irodalmi karcolatok. Bp. 1913.A magyar múlt. Kézikönyv a kis magyaroknak.Velimir Juga
Kiss Géza (1981-1947)

Ormányság. Bp. 1937.Dömötör Sándor
Győrffy István (1884-1939)
Darnay Kajetán
Csefkó Gyula

Tarhonya. Bp. 1933.Farkas Jenő
Dala József István -Erdélyi Tibor

Matyóföld. A híres Mezőkövesd. Bp. 1941.Baloghy Ernő (1866-1941)
Révész Imre ifj.

Révész Imre élete. Debrecen. 1926.Révész Imre
A reformáció. Bp. 1932.


"Akikre nem volt méltó világ." Fejezetek a keresztyénség történetéből. Kolozsvár. 1921.Az ige fénye. Debrecen. 1923.Balla Antal
Benedek Elek (1859-1929)
Szádeczky-Kardos Lajos (1859-1935)

Przemysltől Breszt-Litovszkig. Harctéri élmények és lengyel-magyar történeti emlékek, Bp. 1916.Vicsay Lajos

Széchenyi István (1791-1860)

Üdvlelde Pest. 1843.Birányi Ákos

Pesti forradalom (Március 15-19). Pest. 1848.Kléh István
Szilágyi Sándor


Duka Tivadar (1825-1908)
Aggházy Kamil-Stefán Valér

A világháború 1914-1918. Bp. 1934.Aigner Lajos
Szécsi Mór (1851-1895)
Hegedűs István

Az egykéz. Bp. 1938.Asbóth Lajos (1803-1862)
Velics László (1852-1923)
Tragor Ignác (szerk.)

Váci bölcsők, váci koporsók. A váci Múzeum-egyesület ünnepi közgyűlésén elhangzott emlékbeszédek. Vác. 1938.Török Sándor
Adler Vilmos

Péntek-esték. Imákba foglalt érzések és gondolatok. Bp. 1934.Gergő Endre
Riegler Imre

Szemere Bertalan. Bp. 1936.Szemere Bertalan

Levelek (1849-1862) száműzetésében. Pest. 1870.


Rischel Ágost
Preisz Hugó
Incze Kálmán

Pach Henrik
Fél Edit

Kocs 1936-ban. Néprajzi monográfia. Bp. 1936.Seres József
Kaposy Ferenc
Sebők Zsigmond

Színfoltok. Bp. 1914.Fodor Ferenc
MAGYAR SZEMLE (192-1944)Bíró Xav. Ferenc
Közi-Horváth József

Proletárok megváltása. XI. Pius pápa «Quadregesimo anno» kezdetű körleveléről. Bp. 1936.Mikos Ferenc
Ignotus

Feljegyzések. Bp. 1909.Divald Kornél (1872-1931)
Skultéty József

Még egyszer a volt Felső-Magyarországról válaszul Iványi Béla „Felső-Magyarországról” című füzetére. Túrócszentmárton. 1931.Domokos László


Vay Sándor (1859-1918)
Elpusztult urak. Bp. 1909.Korunk szentjei. Bp. 1938.Bozóky Gyula
Tóth Tihamér

Hirdessétek az evangéliumot! Tanulmányok és szentbeszédek. Bp. 1936.

   


Hock János (1859-1936)

Az élet könyve. Az isteni élet. Bp. 1937.Walter JánosHaász Imre


Kármán József

A babonáról. Kardos tanító és Mihály gazda. Zombor. 1877.Simar Theofil

A babona. Bp. 1879.Velinszky László
A babonákról. Bp. 1912.Emerson, Ralph Waldo (1803-1883)
Somogyi Ede (1852-1921)


Réső Ensel Sándor (1833-1899)

Attila sírja. Pest. 1864.


   
   1

Lap tetejére...Lap tetej�re