NEMZETISÉGI KÉRDÉS 

A magyar zsidó kérdés jogi, társadalmi s nemzetiségi szempontból. Bp. 1882.


Erdélyi sorskérdések. Kolozsvár. 1935.


Kassa hazatért. Kassa. 1943.

Magyarország és Keleteurópa. A magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Bp. 1947.


Abay Gyula
Acsády Ignác (1845-1906)
Ajtay Gábor


   Ajtay József   Apór Károly (1815-1885)  Árky Ákos (1858-1942)

Ruszinszkó küzdelme az autonómiáért 1918-1927. Bp. 1928.

   
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)

Transylvania. Past and future. Genf. 1944.  Bajza József (1885-1938)
 
A horvát kérdés. Válogatott tanulmányok. Bp. 1941.
  Balás Béla (1871-1934)

A csángóság eredete és története. Bp. 1934.
Balogh Arthur
   
Balogh-Beéry László
Baloghy Ernő (1866-1941)

Ballagi Aladár (1853-1928)

A magyarság Moldvában. Bp. 1888.


Bartha Miklós (1847-1905)

Kazár földön. Bp. 1901.Összegyűjtött munkái III. Politikai beszédek és nemzetiségi cikkek. Bp. 1910.Bánffy Dezső (1843-1911)

Beksics Gusztáv (1847-1906)

A magyar faj terjeszkedése és a nemzeti konszolidációnk. Bp. 1883.

   

A nemzeti politika programja Erdélyben és a Székelyföldön. Bp. 1896.

   
 

Magyarosodás és magyarosítás. Bp. 1893.

   

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Bp. 1905.

   Bencs Zoltán  Bíró Vencel

Erdély története. Kolozsvár. 1944.

   
  Borbély Andor-Fall Endre
 

Román uralom Erdélyben. Bp. 1936.

   
  Bonkáló Sándor
 

A magyar rutének. Bp. 1920.


A rutének (Ruszinok). Bp. 1940.A szlávok. A szláv népek és a szláv kérdés ismertetése. Bp. 1915.Borsody István (szerk.)
Braun Róbert (1879-197)

   
  Búza László

A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződés és más nemzetközi egyezmények értelmében. Bp. 1930.

   

A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásának kérdése. Az állam joga és a magánosok joga. Reflexiók Búza László előadásához. Kolozsvár. 1943.

   

A nemzetiszocialista Németország és a nemzetközi jog. Szeged. 1936.

   

A revízió nemzetközi jogi alapjai. Bp. 1933.

   

Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint. Bp. 1931.
Czambel SamuCzirbusz Géza (1853-1920)
   
  Cseh Béla

Daróctól a talárig. Komárom. 1939.

   
  Csekonics Erzsébet

Erdély kultúrképe. Bp. 1929.

   
  Csepreghy László

A nemzeti kisebbségek politikája 1. Eger. 1934.

A nemzeti kisebbségek politikája 2. Eger. 1934.

   
  Csomár Zoltán
 

Húsz év Ungvár történetéből. 1918-1938. Bp. 1939.

   
  Csuka János

Kisebbségi sorban 1. A délvidéki magyarság húsz éve. Szabadka. 1941.
Divéky Adorján
Dobránszky Péter (1845-1918)
Domokos László


Dózsa Dániel (1821-1899)

 

Csatározás a Daco-Román törekvések ellen. Kolozsvár. 1863.
Dudinszky Nesztor

Rabszolgák földjéről. Bp. 1916.
   
  Endes Miklós (1872-1945)
Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története. Bp. 1935.
Eötvös József (1813-1871) 

A nemzetiségi kérdés. Pest. 1865.

   
  Esterházy János (1901-1957)
A szláv áramlatok és hazánk. Bp. 1902.
   
  Fenczik István (1892-1945)

A kárpátaljai autonómia és a kisebbségi kérdés. Pécs. 1941.

   
  Frencz Géza (1880-1928)

Emlékek Erdélyből. Bp. 1927.

   
  Fülöp Kálmán-Ács Albert

Kik voltak a székelyek? Bp. 1939.
Gagyi Jenő (Veritas) (1890-1936)
Gáldi László


  Gálffy Ignác (1859-1940)
 

Az Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap. Bp. 1913.


   
  Gáspár János

A keleti szlávok antropológiája különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra. Ungvár. 1944.
Gergely Pál

   
  Gorove István (1818-1881)
 
Nemzetiség. Jelenünk szempontjából. Pest. 1842.
   
  Gower, Robert
 

The Hungarian minorities in the succession states. London. 1937.

Grünwald Béla (1839-1891)

 

A Felvidék. Bp. 1878.
  Gyárfás Elemér (1884-1945)

Erdélyi problémák. 1903-1923. Kolozsvár. 1923.

   
  Győrffy István (1884-1939)
 

Dél-Bihar népesedési és nemzetiségi viszonyai negyedfélszáz év óta. Bp. 1915.
Halácsy Dezső
Hartmán Lipót (?-1881)
Hatvani Imre (1818-1856)

Szózat az oláhfaj ügyében. Pest. 1848.
   
  Herczeg Ferenc

Német nemzetiségi kérdés. Bp. 1902.


Hoffmann Mór
   
  Hoffmann Ottó
 

A rutén kérdés. Pécs. 1918.

   
  Hollósy István (1813-1916)
Magyarország őslakói és az oláhok eredete tekintettel a nemzetiségi kérdésre és a magyarság történelmi hivatására. Bp. 1913.Hunfalvy PálHogyan csinálódik némely história? Pillantások a rumun történetírásra. Bp.1885.


  Ignácz Rózsa

Levelek Erdélyből. Bp. 1939.
Illés József (1871-1944)  Jakabffy Elemér

Adatok a románság történetéhez a magyar uralom alatt. Lugos. 1931.
Jancsó Benedek (1854-1930)


A dako-romanizmus és a magyar kultúrpolitika. Bp. 1893.
A székelyek történeti és néprajzi tanulmány. Bp. 1921.
Erdély és a nagyromán aspirációk. Bp. 1918.


  Jancsó Elemér

Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében. 1914-1934. Bp. 1935.Jászi OszkárA nemzeti államok kialakulása. Bp. 1912.


Karácsonyi János (1858-1929)


  Kazinczy Ferenc
 

Erdélyi levelek 1. Kolozsvár. 1944.

 

Erdélyi levelek 2. Kolozsvár. 1944.

Kemény Gábor (1910-1946)

Verhovina feltámad. A ruszin sors könyve. Bp. 1939.
Kogutovicz Károly (1886-1948)  Kovács Endre

Két háború közt. Komárom. 1944.
Kós Károly

Erdély. Kultúrtörténeti vázlat. Kolozsvár. 1934.Lanstják András

Anti-Magyar. Pest. 1848.
   
  László Jenő

Erdély sorsa az Uniótól Trianonig. Bp. 1940.
Lukács Kristóf  Marjay Frigyes
 
Ámokfutó Bukarest. Bp. 1939.
   
Masaryk, Tomás Garrigue (1850-1937)
A nemzetiségi kérdés. Bratislava. 1935.
   
 
Szlávok a háború után. A bolsevizmusról. Kassa. 1923.Markovics GyulaMeznerich Jenő

Bunyevácok. Bp. 1938.Mészáros Károly (1821-1890)  Mikecs László (1917-1944)
 
Csángók. Bp. 1941
   
Mikó Imre
 

Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. Bp. 1941.

   
 

Kossuth Lajos és a nemzetiségi kérdés. Bp. 1944.
Mocsáry Lajos (1826-1916)


Nemzetiség. Pest. 1858.   
 

Moldován Gergely (1845-930)

Az orosz kéz Romániában. Kolozsvár 1915.Magyarok, románok. (A nemzetiségi ügy kritikája). Kolozsvár. 1894.Válaszirat a bukaresti román ifjak memorandumára. Kolozsvár. 1891.
   
  Mósa József

Hajh, - Erdélyország. (Vázlatok Erdély közelmúltjából). Bp. 1928.


 

Olay Ferenc (1887-1936)
A magyar kultúra válságos évei 1918-1927. Bp. 1927.

 
A magyar sajtó és az európai utódállamok 1918-1928. Bp. 1928.

 

Csonkamagyarország ellenséges megszállása és kulturális káraink. Bp. 1929.

 

Kisebbségi népoktatás. Bp. 1935.Oroszhegyi Józsa (1822-1870)

Román élet. A mai oláhföld és népe természeti, történeti, közéleti, vallási, erkölcsi,forgalmi, szokási s társadalmi viszonyok rajza. Kolozsvár. 1942.


  Párdányi Miklós
Államegység és nemzetiségi kérdés a politika rendszerében. Bp. 1944.Peláthy István


Hazafiság és nemzetiség. Pest. 1865.Pulszky Ágost (1846-1901)


 

A nemzetiségről. Bp. 1901.

   
  Pukánszky Béla
 

Erdélyi szászok és magyarok. Bp. 1943.

 

Német polgárság magyar földön. Bp. 1940.

   Réz Mihály (1878-1921)

A magyarság uralma és a kor szelleme. Bp. 1909.A nemzetiségi kérdés a politikai tudomány szempontjából. Bp. 192?Nemzeti politika. Bp. 1907.Rózsás József

   
  Rudnickyj István

Ukrajna és az ukrajnaiak. Magyarország oroszföldi barátai. Bp. 1914.

   
  Schmidt Tibor
 

Az erdélyi oláh kérdés és Nagy-Rumánia. Bp. 1920.
Simonyi Iván (1838-1904)
   


Skultéty József

Még egyszer a volt Felső-Magyarországról válaszul Iványi Béla „Felső-Magyarországról” című füzetére. Túrócszentmárton. 1931.Sréter István (1867-1942)

Nem, nem soha! Tanulmány a lord Rothermere sajtó-akció alátámasztására. Bp. 1927.Steier Lajos (1885-1938)
A tót kérdés. A tót nemzetiségi mozgalom fejlődésének története. Liptószentmiklós. 1912.

 
A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. Bp. 1937
   

Czambel emlékkönyv. Pécs. 1937.

   
Czambel eszméi. Bp. 1937.

 

Csehek és tótok. Bp. 1919.
   
  Stern Samu
 
A szabad gondolat és a nemzeti eszme. Bp. 1936.
   
  Sütő-Nagy László

Az erdélyi magyarság húsz esztendeje. Bp. 1940.
Szádeczky-Kardos LajosSzász Béla
Szász Zsombor

Románia. Bp. 1931.Székely Sándor (1797-1854)
Szvatkó Pál

A visszatért magyarok. A felvidéki magyarság húsz éve. Bp. 1938.Szabó Benő (1822-1889)

A szepesi szászok. Győr. 1866.
Szabó Dezső (1879-1945)

A magyar miniszterelnökhöz. Bp. 1938.

   

Szekfű Gyula (szerk).

A magyarság és a szlávok. Bp. 1942.

   

Mi a magyar? Bp. 1939.
   
  Szemere Bertalan (1812-1869)

- - miniszterelnök emlékiratai az 1848/49-i magyar kormányzat nemzetiségi politikájáról. Bp. 1941.

   
  Szémán István
 

A magyarországi ruthén nép és a népoktatás. Eperjes. 1914.

   
  Szentgyörgyi László

Erdélyországi levelek. Bp. 1937.
Széchényi Imre (1858-1905)


   
  Szilády Zoltán

A mi Erdélyünk. Bp. 1922.

   
  Szilágyi László (1898-1942)
 

Székely primor családok. Bp. 1938.
Szokolay István (1822-1904)Szudy Elemér

Európa és a magyar kérdés. A revízió külső és belső feltételei. Bp. 1933.Szulincsák László
Tamás Lajos  Tomcsányi János (1873-1935)

Nagy-Magyarországból Kis-Magyarországba. Bp. 1923.
Tóth András
Tóvölgyi Titusz (1838-1918)
  Thoroczkay Viktor (1860-1939)
 
A magyar állam és nemzetiségei. Bp. 1896.
   

Tibád Antal (1843-1902)
   

Vagányi Kálmán

A hazafiság érzelmének ápolása a népiskolában. Bp. 1890.Vajda János

Magyarság és nemzeti önérzet. Kóros áramok. Bp. 1883.Vertán EndreViski Károly
Walkó György

Nemzetkarakterológia. Történeti vázlat a népjellemzés irodalmáról. Bp. 1944.Weisz Ignác
Wesselényi Miklós (1796-1850)  Wittmann Ernő
A nemzetiségek önrendelkezési jogának múltja és jövője. Bp. 1918.
   
  Zandirhám

Erdély és Csonka-Magyarország. Bp. 1920.

   
  Zathureczky Gyula

Erdély amióta máskép hívják. Bp. 1939.
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra